Marin råstof- og naturtypekortlægning i Kattegat og vestlige Østersø 2011

16-11-2012

Rapport om en kortlægning af råstoffer og naturtyper i Kattegat, Storebæltsregionen og vestlige Østersø foretaget i sommeren 2011.

Rapport om en kortlægning af råstoffer og naturtyper i Kattegat, Storebæltsregionen og vestlige Østersø foretaget af hhv. GEUS, Orbicon og Naturstyrelsen i sommeren 2011.

Råstofkortlægning giver overblik over, hvor der er råstofforekomster i de danske farvande, hvor store forekomsterne er og deres sammensætning. Kortlægningen er en del af en langsigtet forsynings- og indvindingsplanlægning, der skal sikre forsyningen af råstoffer på en miljømæssig forsvarlig måde.

Kortlægningen af naturtyper giver basisinformation om havbundenes beskaffenhed til brug for de substrat- og naturtypekort, der skal udarbejdes i forbindelse med implementeringen af EU Havstrategi Direktivet og forvaltningen af Natura 2000 områderne i relation til Habitatdirektivet.

Download rapporten

Udgivet af Naturstyrelsen 2012. Må citeres mod kildeangivelse. Findes kun elektronisk.

Læs publikation