Risiko for grundvandet ved glatførebekæmpelse

03-04-2013

Dette projekt er ét ud af i alt fem afgrænsede projekter, der samlet skal belyse kemiske og kvantitative påvirkninger af grundvandet ved byudvikling.

Hovedformålet med rapporten er at vurdere risikoen for forurening af grundvandet i forbindelse med glatførebekæmpelse. Rapporten er baseret på et litteraturstudie, og indeholder foruden et udtræk af de vigtigste resultater af den gennemgåede litteratur, også en risikovurdering og forslag til supplerende undersøgelser.

Projektet omhandler risikoen for grundvandet generelt ved forskellige måder at foretage glatførebekæmpelse på, og skal ses i lyset af ønsker om at belyse mulighederne for at byudvikle inden for OSD.

Fokus er især på natriumklorid, da vejsalt er den totalt dominerende metode til glatførebekæmpelse i dag, men andre typer glatførebekæmpelse er også vurderet. Risikovurderingen er foretaget på basis af et studie af tilgængelig litteratur. En følgegruppe, nedsat af Naturstyrelsen med repræsentanter fra Vejdirektoratet, Miljøstyrelsen og Kommunernes Landsforening, har bidraget til projektet i form af aktuel viden om eksisterende praksis og muligheder .

Læs eller download rapporten:

Udgivet af Miljøministeriet og Naturstyrelsen 2013. Må citeres mod kildeangivelse. Findes kun elektronisk.

Læs publikation