Marin kortlægning - Kortlægning af sandbanker og rev i 38 kystnære marine Natura 2000-områder 2012

20-12-2013

I 2012 har Orbicon i samarbejde med GEUS gennemført substrat- oghabitatnaturtypekortlægninger for Naturstyrelsen i 38 kystnære marine habitatområder beliggende i farvandene: Limfjorden, Kattegat, Bælthavet, Øresund og den vestlige Østersø.

I 2012 har Orbicon i samarbejde med GEUS gennemført substrat- og habitatnaturtypekortlægninger for Naturstyrelsen i 38 kystnære marine habitatområder beliggende i farvandene: Limfjorden, Kattegat, Bælthavet, Øresund og den vestlige Østersø.

Det overordnede formål med 2012-undersøgelsen er, at fremskaffe basisinformation om havbundenes beskaffenhed til brug for de substrat- og habitatnaturtypekort, der skal anvendes i forbindelse forvaltning af de marine Natura 2000-områder i relation til Habitatdirektivet.

Marin kortlægning - Kortlægning af sandbanker og rev i 38 kystnære marine Natura 2000-områder 2012 (pdf, 28,4 mb)

Udgivet af naturstyrelsen 2013. Må citeres mod kildeangivelse.

Findes kun elektronisk.

Læs publikation