Naturtypekortlægning i Nordsøen, Jyske Rev 2006

23-12-2013

Kortlægningen har til formål at tilvejebringe et tilstrækkeligt og forbedret kendskab til forekomst og udbredelse af naturtyper i den aktuelle del af Nordsøen.

Som led i implementeringen af EU’s Habitatdirektiv skal Danmark i tillæg til den eksisterende udpegning af marine habitatområder gennemføre en supplerende udpegning af offshore marine områder.

De nuværende danske marine habitatområder omfatter kun i begrænset omfang naturtyper beliggende uden for grænsen af søterritoriet (ud til 12 sømil fra land). Siden hen er det blevet fastslået, at også den eksklusive økonomiske zone (ud til 200 sømil fra land) er omfattet af Habitatdirektivet, hvorfor medlemslandede følgelig er forpligtigede til at gennemføre en egentlig udpegning af offshore marine områder.

Som en del af denne supplerende udpegningsproces har Skov- og Naturstyrelsen (SNS) fået gennemført en kortlægning af marine naturtyper i den eksklusive økonomiske zone, dvs. offshore, i et afgrænset område i Nordsøen. Det kortlagte område er beliggende på Jyske Rev, hvor blandt andet naturtyper som sandbanker, stenrev eller boblerev, der indgår i Habitatdirektivets udpegningsgrundlag, forventes sandsynligt forekommende. Denne rapport med tilhørende trykte og digitale bilag sammenfatter resultatet af den gennemførte kortlægning gennem en dokumenteret beskrivelse af de identificerede naturtyper på den undersøgte del af Jyske Rev i Nordsøen.

Læs eller download

Udgivet af Skov- og Naturstyrelsen 2007. Må citeres mod kildeangivelse. Findes kun elektronisk.

Læs publikation