KIMONO

04-06-2013

Koncept for integreret vurdering og
styring af risikoen for klimagenererede
grundvandsoversvømmelser af punktkilde
forureninger i kystzonen.

Rapporten beskriver resultaterne af projektet af projektet KIMONO, der står for Koncept for integreret vurdering og styring af risikoen for klimagenererede grundvandsoversvømmelser af punktkilde-forureninger i kystzonen. Dette koncept har til formål at sikre effektiv integreret vurdering, modellering og monitering af terrænnære vandstrømninger og forureningsspredning fra punktkilder i kystzonen til brug i Regioner og Kommuner. Forureninger fra punktkilder i Horsens by fra bl.a. Collstrop grunden og Gasværket og deres påvirkninger af grundvand og recipienter nu og i et fremtidigt klima vurderes og er diskuteret på to modelworkshops med involvering af interessenter. I konceptet indgår overvågning af grundvandsvandkvalitet i byområder, pejlinger af grundvandspejl og modellering af det hydrologiske kredsløb med input fra globale og regionale klimamodeller for oplandet til Horsens Fjord og detaljeret for Horsens by.

Læs eller download rapporten

Udgivet af Naturstyrelsen 2013. Må citeres mod kildeangivelse. Findes kun elektronisk.
Læs publikation