Afstrømning fra tagflader og befæstede arealer - Vurdering af forureningsrisici for grundvand

20-03-2013

Litteraturstudie der undersøger forureningsrisici for afstrømning af regnvand fra henholdsvis tage og befæstede arealer.

Projektet er gennemført som et litteraturstudie, hvor forureningsrisici for afstrømning af regnvand fra henholdsvis tage og befæstede arealer er undersøgt. Der er i forbindelse hermed identificeret i alt 267 forurenende stoffer i afstrømmet regnvand. Risikoen for grundvandsforurening ved nedsivning af regnvand er vurderet for alle de identificerede stoffer ud fra en risikoscreening baseret på kvalitetskrav, mobilitet og nedbrydning. Screeningen viser, at lidt over halvdelen af disse stoffer potentielt udgør en risiko for grundvandet. Der er derfor foretaget en vurdering af muligheder for rensning af regnvand, der nedsives til grundvandet.

Læs eller download rapporten

Udgivet af Naturstyrelsen 2013. Må citeres mod kildeangivelse.

Læs publikation