Kost effektiv og bæredygtig oprensing af forurenet grundvand

19-03-2013

Oppumpning af forurenet grundvand under forurenede lokaliteter med efterfølgende rensning i et vandbehandlingsanlæg er i dag en af de metoder, der ofte anvendes til beskyttelse af grundvandsressourcen i Danmark mod forurening fra punktkilder som forurenede grunde, lossepladser m.v. På afværgeanlæggene foretages vandrensningen næsten udelukkende ved anvendelse af aktivt kulfiltrering, da det er en simpel teknik, som kan anvendes til mange forskellige miljøfremmede stoffer. Nogle miljøfremmede stoffer tilbageholdes kun i lille grad på aktivt kul, hvorfor der i disse tilfælde er et meget stort forbrug af kul med dertilhørende store driftsudgifter. Formålet med dette projekt er at teste og vurdere forskellige alternative rensemetoder for at kunne opnå en mere effektiv, billig og mere miljørigtig vandbehandling på afværgepumpningsanlæggene.

Projektet er finansieret af Region Hovedstaden, Naturstyrelsen (tilskudsordningen for Miljøeffektiv teknologi 2011) og Orbicon.

Udgivet af Naturstyrelsen. Må citeres mod kildeangivelse.

Læs publikation