Marginaljorder og Miljøinteresser

22-01-2014

Udgivet af Miljøministeriet, 1986.

Marginaljorder og Miljøinteresser er en sammenfatning af resultaterne af en række projekter, som Miljøministeriet i 1986 gennemførte til belysning af de praktiske og økonomiske muligheder for en samlet varetagelse af miljø- og jordbrugsinteresserne på marginaljordsområdet.  Resultaterne af de enkelte projektundersøgelser er offentliggjort i en række selvstændige rapporter, hvoraf der er én sammenfatning samt nogle samle- og teknikerrapporter.

Sammenfatning

Marginaljorder og Miljøinteresser , http://www2.nst.dk/download/udgivelser/Marginaljorder_og_Miljoeinteresser-en_sammenfatning.pdf (pdf; 26 mb)

Samlerapporter

l Kortlægning af potentielle marginaljorder og ekstensivt udnyttede naturtyper i Danmark (pdf; 2,3 mb)

ll Marginaljorder og miljøinteresser - drifts- og samfundsøkonomiske analyser (pdf; 5,2 mb)

lll Landbrugeren og de marginale jorder - en spørgeskemaundersøgelse (pdf; 5,1 mb)

lV Hedesletter og bakkeøer. Arealanvendelse på tørre, sandede jorder (pdf; 4,8 mb)

V Ådale og ferske enge (pdf; 8 mb)

Vla Strandenge - naturvenlig drift og pleje , http://www2.nst.dk/download/udgivelser/Vla_Strandenge.pdf (pdf; 17,9 mb)

Vlb Hævet havbund - integreret marginaljordsplanlægning i forsøgsområde ved Jerup (pdf; 4,7 mb)

Vll Retablering af tørlagte søer og fjorde i Danmark (pdf; 6,1 mb)

Vllla Morænelandskabets marginaljorder (pdf; 6 mb)

Vlllb Om friluftsliv og turisme  i marginaljordsområde - Med Jyderup-området i Vestsjælland som eksempel , http://www2.nst.dk/download/udgivelser/Vlllb_Om_friluftsliv_og_turisme_i_marginaljordsomraade.pdf (pdf; 14,4 mb)

Teknikerrapporter

Kortlægning

2 Kortlægning af ekstensivt udnyttede naturtyper - strandenge, ferske enge og overdrev (pdf; 3,6 mb)

3 En foreløbig kortlægning af tilplantede landbrugsarealer i dette århundrede (pdf; 1,2 mb)

4 Sammenhængen mellem jordtype og vedproduktion (pdf;1,2 mb)

5 Nitratnedsivning til grundvandsreservoirer i Danmark vurderet på grundlag af hydrogeologiske forhold og aktuelle nitratkoncentrationer (pdf; 2,4 mb)

Hedesletter og bakkeøer

6 Drifts- og samfundsøkonomisk analyse af tilplantning af tør, landbrugsmæssig marginaljord (pdf, 5,4 mb)

7 Planlægning for skovtilplantning på marginaljorder (pdf; 9,3 mb)

8 Skovopbygning til glæde for friluftslivet , http://www2.nst.dk/download/udgivelser/8_Skovopbygning_til_glaede_for_friluftslivet.pdf (pdf; 10,3 mb)

9 Anlæg af skov og andre vegetationstyper på tør marginaljord (pdf; 2,8 mb)

10 Arealanvendelse og jordbundsudvikling - Jordbundsudvikling ved marginalisering af sandede jorder (pdf; 2,4 mb)

11 Driftsformens betydning for afstrømningen fra hedesletteområder (pdf; 2,7 mb)

12 Grundvandskemi og arealanvendelse (pdf; 3,4 mb)

13 Næringsstofkredsløb på udyrket sandjord (pdf; 2,7 mb)

14 Produktion af landbrugsafgrøder på tørre, sandede jorder (pdf; 5,2 mb)

15 Drifts- og samfundsøkonomiske undersøgelser af intensiv og ekstensiv anvendelse af tørre marginaljorder (pdf; 9,3 mb)

16 Plante- og dyrelivet på tørre, sandede arealer (pdf; 1,4 mb)

17 En undersøgelse af vegetation og flora på opgivne tørre, sandede landbrugsarealer på Djursland (pdf; 5,4 mb)

Ådale og ferske enge

18 Geologiske og kulturbetingede samt ejendomsstrukturelle forhold i udvalgte ådale (pdf; 6,3 mb)

19 Fysisk og biologisk vandløbskvalitet i vandløbsoplande med forskellig arealudnyttelse og naturgivne forhold (pdf; 4,7 mb)

20 Grundvandskemi i udvalgte engarealer (pdf; 3,2 mb)

21 Afstrømningsforhold og afvandingstilstand ved ændret arealudnyttelse (pdf; 823 kb)

22 Afvandings indflydelse på vandføringen i nogle danske åer (pdf; 1,6 mb)

23 Landbrugsmæssig udnyttelse af vandløbsnære arealer: Afgrøder og sædskifter - forudsætninger og konsekvenser (pdf; 834 kb)

24 Næringsstofkredsløb, plantesamfund, fauna og plejebehov på vandløbsnære arealer med forskellig udnyttelse og naturgivne forhold (pdf; 1,8 kb)

25 Havmølle Å-systemet. Fisk og fiskeri nu og i fremtiden (pdf; 888 kb)

26 Projekt Holme Å - et frilufts- og marginaljordsprojekt (pdf; 9,9 mb)

27 Økonomiske forhold ved forskellige anvendelser af vandløbsnære arealer (pdf; 2,3 mb)

28 Miljømæssige og økonomiske konsekvenser ved ændret arealudnyttelse i et udvalgt vandløb - Surbæk/Arnå (pdf; 2,2 mb)

29 Jordbrugernes forventninger til den fremtidige udnyttelse af vandløbsnære arealer (pdf; 1,4 mb)

Strandenge og hævet havbund

30 Kunstgødning af marsk- og strandenge - Indflydelse på udbytte og kvalitet af planteproduktionen i naturlige plantesamfund (pdf; 1,6 kb)

31 Vegetation på strandenge i Sydøst-Danmark i relation til landbrugsmæssig drift og anden udnyttelse (pdf; 2,4 mb)

32 Naturvenlig drift og pleje af danske strandenge (pdf; 1,2 mb)

33 Tagrørsarealers økologi, drift og udnyttelse (pdf, 1,6 mb)

Morænelandskaber

35 Småbiotoper og marginaljorder (pdf; 4,6 mb)

36 Marginalisering i bynære landbrugsområder (pdf; 9,6 mb)

37 Friluftslivets interesser i det bynære agerland (pdf; 2,3 mb)

38 Småbiotopers betydning for flora og fauna (pdf; 3,6 mb)

39 Småbiotoper og bynære marginaljorder i Århus Kommune - et pilotprojekt , http://www2.nst.dk/download/udgivelser/39_Smaabiotoper_og_bynaere_marginaljorde_i_Aarhus_Kommune.pdf (pdf; 10,6 mb)

40 Ornitologiske konsekvenser af arealanvendelsen i det åbne land (pdf; 9 mb)

41 Nogle konsekvenser af en jagtlig udnyttelse af marginaljorderne (pdf; 6,4 mb)

42 Kulturhistoriske interesser på marginaljorderne (pdf; 6,6 mb)

Rapporterne er udgivet af Miljøministeriet, 1986. Må citeres med kildeangivelse. Findes kun elektronisk.