Mere sammenhæng i naturen - Eksempelsamling

26-05-2014

 

Hovedudfordringerne for naturen er, at naturområderne er for små, samt at de mangler sammenhæng og pleje. Hede, overdrev, fersk eng, strandeng, klitter og mose er nogle af de mest karakteristiske naturtyper i Danmark. De er bl.a. truet af tilgroning og overbelastning med næringsstoffer. Mange af disse naturtyper er små og fragmenterede, og det øger deres sårbarhed over for påvirkninger. I mange tilfælde vil områderne hver især være for små til at opretholde levedygtige bestande af de mest sårbare vilde dyre- og plantearter.

 

Download pdf