Screening af humane lægemidler i vandmiljøet

18-02-2015

Naturstyrelsen har screenet det danske vandmiljø for 27 humane lægemidler.

Screeningen er foretaget på prøver fra ferskvand, marint vand og renseanlæg. Der
er udvalgt vandområder og renseanlæg, hvor der er hospitaler i oplandet.

Formålet med screeningsundersøgelsen har været, at tilvejebringe oplysninger om
udvalgte humane lægemidlers forekomst i vandmiljøet, med henblik på at vurdere
behovet for eventuel at inddrage flere lægemidler i overvågningen.

Lægemiddelstofferne i denne screening er blevet udvalgt på baggrund af tidligere
screeninger og konkret omtale af lægemiddelstofferne i litteraturen i miljømæssig
sammenhæng.

I forbindelse med den kommende justering af overvågningsprogrammet vil der
blive truffet beslutning om lægemiddelstofferne skal inkluderes i det Nationale
program for overvågning af vandmiljø og natur (NOVANA).

Download pdf