Bioavailability modelling of three metals in Danish freshwater systems

22-01-2015

Naturstyrelsen har taget initiativ til at undersøge, om de geokemiske forhold i Danmark gør det muligt at anvende de tilgængelige modeller til bestemmelse af biotilgængeligheden af metallerne kobber, nikkel og zink i ferskvandsmiljøer.

Med direktiv 2013/39/EU om ændring af vandrammedirektivet og direktiv om miljøkvalitetskrav, som blev vedtaget i EU den 12. august 2013, er der på EU-niveau som noget nyt nu fastsat miljøkvalitetskrav for nikkel og bly, der er baseret på metallernes biotilgængelige fraktion. I Danmark er miljøkvalitetskravene fastsat for den opløste fraktion af metallerne, jf. bekendtgørelses om miljøkvalitetskrav for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb søer eller havet (Bek. 1022 af 25/08/2010).

Undersøgelsens resultater viser, at de udviklede modeller til bestemmelse af biotilgængeligheden af metallerne zink, kobber og nikkel i ferskvand kan anvendes i Danmark. 

Se undersøgelsens resultater på et kort (Google Earth)

  1. Download Google Earth 
  2. Gem zip-fil på din computer
  3. Udpak og åbn filen (åbner i Google Earth, og kortet zoomes ind på Danmark)
  4. Vælg i venstre menu hvilket metal du vil se oplysninger om
  5. Dobbeltklik på de runde markeringer og resultaterne for den pågældende lokalitet vil fremgå

Direktivet skal være implementeret i dansk lovgivning senest 14. september 2015.Download pdf