Fuldskalaforsøg med permeable belægninger til afledning af regnvand

08-06-2015

Rapporten beskriver et projekt, der har undersøgt forskellige befæstelsessystemer, deres hydrauliske egenskaber samt kapaciteten til at nedsive og forsinke regnvand. I projektet er det vist, at permeable befæstelser har en evne til på kort tid at bortdræne store vandmængder og forsinke nedsivningen. Projektet har også vist, at det afledte vand fra alle de seks testfelter er under grænseværdien for samtlige miljøfremmede stoffer, der blev analyseret for, når disse holdes op imod grænseværdierne for udledning til kloak.

Download pdf