Screening for humane lægemidler i vandmiljøet

10-03-2015

Vandmiljø testet for humane lægemidler

Naturstyrelsen har screenet det danske vandmiljø for 27 humane lægemidler.

Screeningen er foretaget på prøver fra ferskvand, marint vand og renseanlæg. Der er udvalgt vandområder og renseanlæg, hvor der er hospitaler i oplandet.

Formålet med screeningsundersøgelsen har været, at tilvejebringe oplysninger om udvalgte humane lægemidlers forekomst i vandmiljøet, med henblik på at vurdere behovet for eventuel at inddrage flere lægemidler i overvågningen.

Lægemiddelstofferne i denne screening er blevet udvalgt på baggrund af tidligere screeninger og konkret omtale af lægemiddelstofferne i litteraturen i miljømæssig sammenhæng.

Tre af de 27 lægemidler blev påvist i ferskvand i koncentrationer over nuleffektkoncentrationen, PNEC eller det foreslående miljøkvalitetskrav, hvilket antyder en mulighed for en lokal negativ miljøeffekt på to lokaliteter. To af de tre lægemidler blev ikke påvist i marine områder, én blev påvist men i meget lave koncentrationer og under nuleffektkoncentrationen.

Fem af de 27 lægemidler blev påvist i afløbet fra renseanlæg i en eller flere prøver, men med den fortynding der sker i forbindelse med udledning til vandområdet, vil koncentrationen ligge under nuleffektkoncentrationen. Disse stoffer blev også målt i meget lave koncentrationer i marin og ferskvandsområder. Ingen af disse koncentrationer var over nuleffektkoncentrationen.

Nitten af de 27 lægemidler blev enten ikke påvist, eller de blev påvist i meget lave koncentrationer. Koncentrationer, der ikke overstiger den beregnede nuleffektkoncentration. Derfor forventes der ingen negative miljøeffekter af disse 19 lægemidler.

I forbindelse med den kommende justering af overvågningsprogrammet vil der blive truffet beslutning om lægemiddelstofferne skal inkluderes i det Nationale program for overvågning af vandmiljø og natur (NOVANA).


Yderligere oplysninger:

Kontorchef Gudrun Frandsen Krog. Tlf. 7254 37 89, e-mail Obfuscated Email

download pdf