Ølene

1. Mål og planer

Denne områdeplan omfatter Ølene, et større moseområde øst for Almindingen.

1.1a Overordnede målsætninger

Generelt rummer området interesser indenfor natur, landskab og et begrænset friluftsliv.

Formålet med driften af området er, at sikre landskabs- og naturværdier, og i særlig grad sikre gode betingelser for fuglelivet, for de arter og naturtyper som indgår i udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området og for de for de sjældne planter, der findes i området.

Målet er endvidere, at publikum fortsat skal kunne opleve Bornholms største moseområde og det rige fugleliv fra områdets to fugletårne, hvorfor der er udlagt facilitetszoner her.

1.1b Planlagte tiltag.

Den nuværende græsning udvides til også at omfatte et område med birkeskov i den nordvestlige del af område (afd.420d), hvorved der er græsning på hele arealet.

Der planlægges ingen væsentlige ændringer indenfor den førstkommende 5-6 års periode. Det planlagte tiltag bidrager til opfyldelsen af de mere langsigtede mål for området, nemlig bevarelse af de eksisterende naturværdier og om muligt gradvis forbedring af disse.

Kortet viser de mest markante ændringer

1.2 Landskabsplan

Den langsigtede landskabsplan er at fastholde det store skovomkransede moseområde som lysåbent areal med åben birkeskov på visse dele.

Indsigten fra Ølenevej til den nordøstlige del af mosen opretholdes, således at man kan nyde synet af mosen, når man kører forbi.

Kortet viser den langsigtede landskabsplan

1.3 Naturnær skovdrift

Skoven i området drives ikke som produktionsskov, men plejes ekstensivt med henblik på gradvis at forøge områdets landskabelige værdier og naturindholdet.

På sigt skal alle skovarealer, på nær området øst for Ølenevej, drives med skovgræsning.

Kortet viser den langsigtede skovudviklingsplan

1.4 Naturpleje

Hele området er beskyttet fuglereservat. Området plejes iht. Natura 2000 plejeplanen. Det betyder således, at det fremover giver optimale muligheder for fuglelivet, samt fremstår som et stort sammenhængende, lysåbent naturområde med mose, overdrev og eng i god tilstand. Plejen består i fortsat afgræsning samt rydning og slåning efter behov.

Flere habitatnaturtyper trives side om side. Det kræver slåning af områder med hvas avneknippe for at bevare områder med kildevæld og våd eng 

Græsningen udvides til at også at omfatte et område med birkeskov i den nordvestlige del af område (afd.420d), hvorved der er græsning på hele arealet.

Bilag med oversigt over naturarealer og plejetiltag kan findes her (pdf)

1.5 Plejetiltag for kulturmiljøet

Der findes ikke jordfaste fortidsminder indenfor området.

1.6 Friluftsliv

Ølene er et vildtreservat beliggende i et Natura 2000 område. Det er lukket for offentlighedens færdsel for at skabe optimale betingelser for yngle- og trækfugle.

Det er muligt, at betragte fuglelivet fra fugletårnene på nordøst- og syd-østsiden af området samt fra et kommunalt, handicapvenligt fugletårn ved Rømersvej.

Der er udlagt facilitetszoner omkring de eksisterende fugletårne og adgangen til disse samt parkeringsområdet ved fugletårnet i den sydøstlige del af mosen, da fugletårnene ønskes bevaret.

Den del af området, der er lukket for offentlighedens færdsel, indgår ikke i friluftszoneringen.

Kortet viser planen for inddeling af arealet i områder for forskellig friluftsmæssig benyttelse

2. Beskrivelse

2.1 Generelt

Ølene er et stort moseområde øst for Almindingen. Mod vest, syd og øst er området omkranset af Aaker, Pedersker og Østermarie Plantager. Området består af sø, mose, enge, overdrev og birkeskov. Siden 1942 har det været udlagt som fuglereservat uden adgang for offentligheden.

Driften af området skal primært sikre gode vilkår for fuglelivet, sikre de botaniske værdier og give mulighed for at observere fuglelivet.

Kortet viser naturtyper og arealanvendelse

Arealsammenstilling hhv. for skovarealer og ikke skovbevoksede arealer:

Ølene

Andet   løvtræ

Ikke skovbevokset

Total

Areal i hektar

11,4

83,7

95,1

Tabel: skovarealer og ikke skovbevoksede arealer

 

Ølene

Søer   og vandløb

Eng

Overdrev

I alt 

Areal i hektar

4,4

63,0

16,3

83,7

Tabel: lysåbne naturarealer

2.2 Jordbundsforhold

Moseområdet ligger som et ”trug” i grundfjeldet. Jorden er meget kalkholdig, måske fordi isen har efterladt kalksten i området. Jordbunden består af morænesand og –grus, der i den centrale del er overlejret af ferskvandstørv.  

Der er ingen tilløb til området, så vandet tilføres kun i form af nedbør og tilstrømning af grundvand. Området har afløb til Ølene Å.

2.3 Landskab

Ølene er omkranset af skov til alle sider på nær den nordvestligste del som grænser op til åben mark.

Mosen er sammen med de andre større moseområder i Almindingen med til at skabe variation og levemuligheder for en lang række plante- og dyrearter midt i det store skovdækkede område. Fra Ølenevej som løber på østsiden af mosen, er der frit kig ind over området. Fra to statslige og et kommunalt fugletårn er der mulighed for at nyde udsigten ind over den store moseflade.

2.4 Skoven

Skoven drives ikke som produktionsskov. Dele af området er udlagt til græsningsskov. Herudover findes der birkeskov på østsiden af Ølenevej.

Kortet viser særligt beskyttet skov

2.5 Natur

Området er det største sammenhængende moseområde, der findes på Bornholm. Foruden et mindre areal med åbent vand findes her naturtyperne surt overdrev, våd eng, kildevæld og mose med hvas avneknippe.

Ølene udmærker sig ved at være meget kalkrig. Det betyder at særligt kalkelskende planter har gode vækstbetingelser her. Det gælder hvas avneknippe, som vokser på et større areal, og melet kodriver, som findes i en begrænset bestand. Sidstnævnte og bakkegøgelilje er blandt de rødlistede arter, der er fundet i Ølene.

Området er fuglereservat og ligger ligeledes i EU-Fuglebeskyttelsesområde. Det er vigtigt yngleområde for trane, rørdrum og rørhøg, ligesom det er vigtig for en lang række trækfugle. Om efteråret samles stærene her og man kan opleve en miniudgave af ”sort sol”.

Bilag med oversigt over naturarealer og plejetiltag kan findes her (pdf)

2.6 Kulturmiljø

Der findes ingen jordfaste fortidsminder i området. Der er fundet et antal redskaber som løsfund.

2.7 Friluftsliv

Området er fuglereservat uden adgang for offentligheden. Det er muligt at studere fuglelivet fra fugletårne på nordøst- og sydøstsiden af området.  Herudover er der udsigt over mosen fra et kommunalt, handicapvenligt fugletårn ved Rømersvej.

Der er parkeringspladser tæt på begge fugletårne.

Området nås fra Ølenevej eller Rømersvej, hvoraf sidstnævnte er en del af det kommunale cykelvejsnet.

3. Gældende udpegninger

3.1 Natura 2000 udpegninger

Ølene er en del af Natura 2000 område nr.186 Almindingen, Ølene og Paradisbakkerne. Indenfor området findes naturtyperne våd eng, avneknippemose, kildevæld og overdrev samt flere fuglearter, der er omfattet af Natura 2000 beskyttelsen Området er omfattet af en Natura 2000 plejeplan, der giver de overordnede mål og rammer for plejen.

Skoven i området er ikke udpeget som habitatnaturtype.

3.2 §3 områder

Området omfatter i alt 84 ha med §3 arealer. Vådområderne eng, sø og mose dominerer med 67 ha. Derudover findes der også ca. 16 ha overdrev og kildevæld.

Kun nogle skovbevoksede randarealer mod nord og nordøst er ikke §3-område.

3.3 Regionale udviklingsplaner og kommuneplaner

Hele Ølene er del af et område som betegnes "særligt naturområde" i Bornholms Regionskommunes Kommuneplan 2009.

Ølene ligger i et område, der er udlagt som "besøgs- og oplevelsesområder" i kommuneplanen, som del af kommunens indsats for turismen på Bornholm.

Langt det meste af Ølene er i kommuneplanen del af et område hvor skovtilplantning er uønsket. Der findes skov-/kratbevoksede areal i udkanten af Ølene, som er neutrale i forhold til skovtilplantning.

3.4 Fredninger og vildtreservater

Ølene indgår ikke i en fredning efter Naturbeskyttelsesloven.

Ølene er udlagt som trækfuglereservat jf. ”Bekendtgørelse om Fredning af Dyrelivet paa Ølene i Østermarie Kommune paa Bornholm” nr. 220 af 19. maj 1942.

3.5 Drikkevandsinteresser

Ølene ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser.

3.6 Råstofplaner

Ølene ligger ikke i råstofindvindingsområde eller interesseområde for råstofindvindingen.

3.7 Naturskovsstrategien

En del af skoven er i naturskovsstrategien udpeget til urørt skov. Overdrevsarealerne er både udpeget som urørt skov og som græsningsskov. Overdrevet optræder derfor to gange i nedenstående tabel.

Skov nr.

Navn

Afd.

 Litra

Anv

Årg

Areal

Formål

116

Ølene

420

c

ORE

 

15,1

Græsningsskov

116

Ølene

420

c

ORE

 

15,1

Urørt skov år 1994

116

Ølene

420

e

BIR

1950

5,4

Urørt skov år 1994

3.8 Frøavlsbevoksninger og forsøgsarealer

Overdrevet er udlagt til genbevaring.

Skov nr.

Navn

Afd.

 Litra

Træart

Areal

Formål

Kode

116

Ølene

420

c

ORE

15,10

Genbevaring af dunbirk og alm. hvidtjørn