Øer omkring Mors

Øer omkring Mors

Denne områdeplan omfatter fire øer rundt om Mors. Tre af øerne har karakter af sandbanker og ligger henholdsvis en vest for Feggeklit, mellem Mors og Livø, og en sydvest for Ager Vejle. De to øer mellem Mors og Livø er navngivet henholdsvis Ejerslevrøn og Blinderøn. Øen vest for Feggeklit hedder Feggeklit Hals. Øerne/sandbankerne har stor værdi for fugle og sæler.

Kortet viser naturtyper og arealanvendelse.

Areal i hektarBøgEgAsk og ærAndet løvtræÆdelgranSkovfyrBjergfyrLysåbentTotal
Øer omkring Mors       6,76,7

 

Areal i hektarHedeSøer mv.EngMoseOverdrevKratKlitStrandbredStrandengTotal
Øer omkring Mors       6,7 6,7

 

Areal i hektarSletteAgerVejAndetTotal
Øer omkring Mors   0,00,0

 

1. Mål og planer

1.1a Overordnede målsætninger

Øerne og sandrevlerne er alle udpeget som EF-fuglebeskyttelses- og EU-habitatområder. De nordlige øer/sandrevler er ligeledes Ramsarområde og tre af øerne er omfattet af vildtreservatordninger. Den overordnede målsætning for forvaltningen af øerne er at sikre øernes funktion som vigtige raste-, fouragerings- og yngleområder for vandfugle, herunder for fugle på udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområderne. For Ejerslev Røn og Blinderøn er der også særlig fokus på at sikre lokaliteterne som yngle- og rastelokalitet for sæler. Naturbeskyttelse er således det vigtigste mål med forvaltningen af området.

1.1b Planlagte tiltag

Der er ikke planlagt konkrete tiltag til iværksættelse indenfor planperioden.

Bilag med planlagte tiltag for alle områder kan findes her

1.2 Landskabsplan

Øerne omkring Mors formes og udvikles af de naturgivne kræfter i Limfjorden.

Kortet viser den langsigtede landskabsplan

1.3 Naturnær skovdrift

Ikke relevant

1.4 Naturpleje

Det er målet, at sikre at øerne er gode levesteder for ynglende og rastende vand- og kystfugle og sæler. Der sker ingen naturpleje.

Bilag med oversigt over lysåbne naturarealer og plejetiltag kan findes her (pdf)

1.5 Plejetiltag for kulturmiljøet

Ikke relevant

1.6 Friluftsliv

Blinderøn og Ejerslev Røn er begge omfattet af adgangsforbud året rundt i henhold til reservatbekendtgørelsen og zoneres derfor ikke for friluftslivet. De øvrige øer/sandrevler er alle udlagt som stillezone på grund af de store fugle- og naturbeskyttelsesinteresser. Det drejer sig om sandøerne Feggeklit Hals samt øen sydvest for Ager Vejle, hvor der søges indført adgangsforbud i fuglenes yngletid i medfør af naturbeskyttelseslovens § 27.

 


Kortet viser planen for inddeling af arealerne i områder for forskellig friluftsmæssig benyttelse

2. Status

2.1 Jordbundsforhold

Til øerne omkring Mors hører fire sandbanker, som den stedlige landhævning har bragt oven vande. Landhævningen har været mellem 2 og 4 m siden Stenalderen.

2.2 Landskab

Øerne er dannet af materialer, som strømme i fjorden har aflejret i lavvandede fjordområder. Øerne  ligger som lave strandenge med strandvolde, og ændrer til stadighed form og karakter. Det samme gælder for de mere dynamiske sandbanker.

2.3 Skoven

Ikke relevant.

2.4 Natur

Øerne er vigtige fourageringssteder for fuglelivet og hvilesteder for spættede sæler. Især Blinderøn har stor betydning for sælbestanden i Limfjorden. Derudover yngler der bl.a. skarv, edderfugl, sildemåge, sølvmåge og stor præstekrave på flere af øerne.

2.5 Kulturmiljø

Ikke relevant.

2.6 Friluftsliv

Blandt andet farvandet omkring Blinderøn besøges flittigt af turbåde i sommerperioden. Der er markeringsbøjer, som skal sikre, at bådene holder sig på passende afstand.

De øvrige øer/sandrevler besøges ikke og der er ingen faciliteter. Her søges der indført adgangsforbud i fuglenes yngletid fra 1. april til 15. juli i medfør af naturbeskyttelseslovens § 27.

3. Gældende udpegninger

3.1 Natura 2000 udpegninger

Blinderøn, Ejerslev Røn samt de dynamiske sandrevler nord for Mors er en del af Natura 2000-området nr. 16 ”Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg”.

Udpegningsgrundlaget udgøres af 36 naturtyper samt en lang række arter. Området er en af de vigtigste vandfuglelokaliteter i landet.

Se Natura 2000-plan for nr. 16 ”Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg” her

Se Natura 2000-plejeplan for nr. 16 ”Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg” her

Blinderøn, Ejerslev Røn samt de dynamiske sandrevler nord for Mors er ligeledes del af Fuglebeskyttelsesområde nr. 12 ” Løgstør Bredning, Livø, Feggesund og Skarrehage” samt del af Ramsar- område nr. 6 ”Vejlerne – Løgstør Bredning”.

Sandrevlen syd for Mors er en del af Natura 2000-området nr. 42 ”Agger Tange, Nissum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø”. Udpegningsgrundlaget indeholder 24 naturtyper med strandeng som en af de vigtigste og mest udbredte i området med dertil knyttede arter, som alm. ryle og brushane.
Derudover er en lang række vandfugle på udpegningsgrundlaget samt odder og spættet sæl.

Se Natura 2000-plan for nr. 28 ”Agger Tange, Nissum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø” her

Se Natura 2000-plejeplan for nr. 28 ”Agger Tange, Nissum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø” her

Sandrevlen er også en del af Fuglebeskyttelsesområde nr. 27 ” Glomstrup Vig, Agerø, Munkholm & Katholm Odde, Lindholm og Rotholme”.

3.2 § 3-områder

Området omfatter arealer med § 3-strandbred. De fremgår af tabellen i første afsnit.

3.3 Regionale udviklingsplaner og kommuneplaner, nationalpark

Øerne omkring Mors er beliggende i Morsø Kommune. Området er ifølge gældende kommuneplan udpeget som natur kerneområde. I kerneområderne må kun ske forandringer, som forbedrer naturtilstanden. Indgreb, som forbedrer offentlighedens muligheder for at opleve naturen kan dog finde sted, såfremt det ikke påvirker naturtilstanden og dyreliv i negativ retning. Anlægsarbejder og byggeri må ikke placeres i kerneområderne eller således, at det kommer til at påvirke disse, hvis det indebærer en forringelse af enten de eksisterende naturmæssige værdier eller de potentielle naturmæssige muligheder, der ligger til grund for udpegningen. Anlæg, som er nødvendige i forbindelse med naturpleje, kan dog etableres under hensyntagen til områdets kvaliteter.

3.4 Fredninger og vildtreservater

Øerne omkring Mors er ikke omfattet nogen fredning men to er beliggende i vildtreservater.

Sandrevlen syd for Mors ligger i et vildtreservat, som er omfattet af bekendtgørelse om ”Farvandet omkring Agerø samt Skibsted Fjord”. Bekendtgørelsens formål er at beskytte områdets naturværdier, at udlægge området som naturvidenskabeligt referenceområde og at sikre, at området fortsat i et vist omfang kan udnyttes som et lokalt rekreativt område. Generelt for reservatet er forbud mod motordrevet sejlads med større hastighed end 12 knob, samt start og landing af luftfaretøjer. Forbud mod fiskeri med bundskrabende redskaber og trawling. Forbud mod mekanisk optagelse af bunddyr og beskadigelse af bundvegetationen.

Se bekendtgørelsen ”Fredningen af farvandet omkring Agerø samt Skibsted Fjord” her.

Ejerslev Røn og Blinderøn er begge en del af vildtreservat nr. 12 ”Livø Bredning”. Bekendtgørelsen har til formål at sikre Liv Tap og Blinderøn med omliggende søterritorium som yngle- og tilholdssted for sæler. Der er adgangsforbud året rundt.

Se bekendtgørelsen om Livø Bredning Vildtreservat her.

3.5 Drikkevandsinteresser

Der er ingen drikkevandsinteresser i området.

3.6 Råstofplaner

Der er ingen råstofinteresser i området.

3.7 Naturskovsstrategien

Der er ikke udlagt arealer i medfør af naturskovsstrategien.

3.8 Frøavlsbevoksninger og forsøgsarealer

Der er ingen frøavlsbevoksninger eller forsøgsarealer.