Høring

Høringsperioden begyndte 2. februar 2018 og sluttede 30. marts 2018. Tak for alle input, som nu vil blive gennemgået i forbindelse med den endelige udpegning.

Aftale om Naturpakken

Regeringen og Dansk Folkeparti indgik i maj 2016 - som en del af Naturpakken - en aftale om at udlægge skov med biodiversitet som hovedformål på statslige skovarealer svarende til et samlet areal på i alt 22.300 ha.

Læs mere om Naturpakken på Miljø- og Fødevareministeriets hjemmeside

Med aftalen udlægges der yderligere 13.300 ha skov til biodiversitetsformål på statens skovarealer i form af 6.700 ha urørt løvskov, 3.300 ha urørt nåletræsplantage og 3.300 ha anden biodiversitetsskov.

Forslag til udpegning

Naturpakken og dens forudsætninger har udgjort rammerne for Naturstyrelsens udpegning af skov til biodiversitetsformål. Du kan i rapporten ”Udpegning af skov til biodiversitetsformål” læse om baggrunden, rammerne, metoden og forslaget til udpegningen. I rapporten tages der også stilling til øvrige hensyn på Naturstyrelsens skovareal som f.eks. friluftsliv og fortidsminder.

Hent rapporten ”Udpegning af skov til biodiversitetsformål”

Der er tale om et forslag til udpegning, og der kan, som følge af høringen eller rettelse af eventuelle fejl, forekomme ændringer i såvel afgrænsninger som det endelige areal, når den endelige udpegning foreligger. Det endelige resultat vil dog altid ligge indenfor de ovenover beskrevne målsætninger. Der vil i forbindelse med den endelige udpegning blive redegjort for eventuelle ændringer.

Levesteder for vigtige truede arter

Der er i forbindelse med en igangværende ErhvervsPhD blevet gennemført analyser af registrerede forekomster af arter, herunder arternes krav til levested. Hovedformålet er at vurdere, hvordan man mest omkostningseffektivt kan beskytte truede arter på Naturstyrelsens arealer i lyset af 2020-målene i FN og EU om at standse tilbagegangen i biodiversitet.

Hent rapporten: "Muligheder på Naturstyrelsens arealer for bedre opfyldelse af 2020-mål for truede arter"

Biodiversitetsanalyse

Københavns Universitet og Aarhus Universitet har udarbejdet en biodiversitetsanalyse. Formålet med analysen er at udarbejde anbefalinger af, hvilke skove der er vigtigst for biodiversiteten. Anbefalingerne er opdelt i 3 prioriteter for henholdsvis løvskove og nåletræsplantager, hvor prioritet 1 har den højeste prioritet.

Hent rapporten: "Biologiske anbefalinger om udpegning af skov til biodiversitetsformål på statens arealer"

Strukturanalyse

Københavns Universitet har udarbejdet en strukturanalyse, der er en analyse af de fysiske forhold på Naturstyrelsen arealer som f.eks. variation i træernes højde, variation mellem skovbevoksede og lysåbne arealer, vand og muligheder for vand i skoven, kontinuitet i skovdækket og træernes aldre. Analysen opstiller nogle scenarier, som er benyttet til at understøtte udpegningen.

Hent rapporten: "Udpegning af skov til biodiversitetsformål på statens arealer - strukturel analyse"

Her kan du se kort over forslag til udpegning

Grundlaget fremgår af nedenstående kortmateriale, der også indeholder eksisterende udpegninger (baseline), oversigt over plukhugstarealer, kortlagt skovhabitatnatur, § 25 kortlægning over særligt værdifuld skov samt kortlag over højryggede agre. Desuden er der udarbejdet faktaark for hver enkelt område.


Klik her for at åbne kortet på dets egen hjemmeside