Naturstyrelsen udbyder græsning på Voderup Klint, Ærø

Forpagtningen udbydes af:

Naturstyrelsen Fyn

Sollerupvej 24

5600 Faaborg

Telefonnummer: 7254 3552

E-mail: fyn@nst.dk

Kontaktperson: Pernille Paungreen, mail: pewpa@nst.dk, mobil: 2094 0521

1. Beskrivelse af forpagtningen

Græsningsarealer på Voderup Klint, Ærø bortforpagtes for en 5 årig perio­de fra 1. januar 2024 til den 31. december 2028, begge dage inklusive. Kontrakten kan, hvis begge parter ønsker det, forlænges én gang for 5 år.

Forpagtningen omfatter et areal på ca. 27 ha. Arealerne omfatter Markblok nr. 585081-51, 585080-58, 585080-74, matrikel nr. 5c Voderup By, Tranderup, 9b Voderup By, Tranderup. 

Voderup Klint er beliggende på Ærøs sydvestvendte kyst og består af store skredterasser af jord ovenpå plastisk ler, som gør at der indimellem forekommer jordskred.

Der findes mange kildevæld ved foden af skrænterne. Kildevæld sammen med vandhuller giver flere steder med naturligt drikkevand på arealet.

Området med sydvendte skråninger og kalkholdig jord er meget artsrigt, og der findes flere sjældne plante- og dyrearter.

Størstedelen er omfattet af fredning der skal bevare de landskabelige og geologiske værdier, samt sikre offentlighedens adgang.

Arealet er beliggende i Natura 2000 område nr. 127, Sydfynske Øhav. Der er en stor andel beskyttet natur på arealet i form af overdrev, mose/kildevæld og søer (beskyttet efter naturbeskyttelseslovens §3). Samlet ca. 14,3 ha. Der er nye registreringer på vej, og andelen af beskyttet natur må forventes at stige.

Arealet skal afgræsses med robust naturplejekvæg, egnet til kuperet terræn hvor græsningen skal være med til at bevare og fremme artsrigdommen, samt hindre tilgroning med træer og buske.

Dyrene må gå på arealet 1. april – 30. november, og skal være bundet ud senest 15. april, medmindre vejrliget forhindrer det. Der skal altid som minimum gå ca. 0,8 storkreaturer pr. ha., svarende til ca. 22 voksne dyr, afhængig af race. Dyrene skal fordeles i de to folde, så der opnås et ensartet udtryk ved græsningssæsonens afslutning. Det skal tilstræbes ved styring af græsningstryk at reducere opvækst af tjørn m.m. på den nordlige fold, fx ved tidlig udbinding med flere dyr her. Der må ikke tilskudsfodres.

Arealet er hegnet med totrådet kreaturhegn, og er opdelt i en nordlig og en sydlig fold. Forpagter er forpligtet til at vedligeholde hegnet i forpagtningsperioden.  En udskiftning af hegnet kan komme på tale i forpagtningsperioden, dog må påregnes at det eksisterende hegn skal anvendes og vedligeholdes minimum det første år.

Der er opsat drikkekar i begge folde og findes flere naturlige vandingssteder i form af væld og vandhuller.

Omkostninger til vand og strøm afholdes af forpagter.

Særligt opsøgende dyr eller særligt nervøse dyr (uvane dyr) må ikke færdes på arealet.

Rydning af vedopvækst planlægges på arealerne i forpagtningsperioden, ligesom oprensning af vandhuller kan blive aktuelt. Forpagter skal tåle færdsel og arbejde på arealet og øvrige indskrænkninger i denne forbindelse.  

I det omfang Forpagter søger grundbetaling til de forpagtede arealer, bærer Forpagter ansvaret for, at der kan opnås grundbetaling på arealerne med/trods de aftalte dyrkningsbegrænsninger.

Der er desuden følgende tilsagn på arealet:

Markblok nr.

mark nr.

tilsagnsareal

Grundbetaling ja/nej

støttesats

udløb

585081-51

53-0

13,39

ja

1650

2028

585081-51

53-4

0,72

Nej

2600

2028

585080

23-0

7,8

Ja

1650

2028

585080-74

23-1

4,35

Ja

1650

2028


Tilskudsordninger udover almindelig grundbetaling og plejegræsstøtte må ikke ansøges på Naturstyrelsens arealer, uden forudgående skriftlig accept fra Naturstyrelsen.

Brakpudsning må ikke foretages på beskyttede naturtyper (se kortbilag). Brakpudsning af øvrige græsarealer må kun ske efter nærmere aftale med Bortforpagter.

Arealet må ikke omlægges, gødskes, sprøjtes eller lignende.

Der er åbent for offentlighedens færdsel på arealerne.

For yderligere information om arealet henvises til vedlagte udkast til forpagtningsaftale inkl.

2. Afgivelse af tilbud

Naturstyrelsen ønsker tilbud på forpagtning for ovenstående arealer på de vilkår, der er beskrevet i kontraktudkastet, jf. bilag 2. Hvis du ønsker at afgive et tilbud, skal det ske via tilbudsblanketten, jf. bilag 4.

Den pris, du angiver på tilbudsblanketten, skal både være prisen årligt pr. ha i DKK ekskl. moms og den samlede årlige pris ekskl. moms for det udbudte areal.

Du skal være opmærksom på, at prisen reguleres årligt med nettoprisindekset for januar måned i opkrævningsåret.

På tilbudsblanketten skal du klart og entydigt angive, hvilken fysisk eller juridisk person der er tilbudsgiver og dermed ansvarlig over for ordregiver.

Tilbudsblanketten med tilhørende bilag skal være skrevet på dansk.

Tilbudsblanketten skal sendes elektronisk til fyn@nst.dk eller med fysisk post til Naturstyrelsen Fyn, Sollerupvej 24, 5600 Faaborg.

Når du sender dit tilbud, skal du tydeligt markere det med ”Tilbud på forpagtning af Voderup klint” og med ”Må ikke åbnes i postmodtagelsen”.

3. Frist for afgivelse af tilbud

Du skal sende tilbudsblanketten, så den er modtaget i Naturstyrelsen på mailadresse: fyn@nst.dk eller med fysisk post på Sollerupvej 24, 5600 Faaborg senest d. 23/10/2023 kl. 12.00. Tilbud modtaget efter dette tidspunkt vil ikke blive taget i betragtning.

Når du har afgivet dit tilbud, er du forpligtet til at vedstå det i 30 kalenderdage fra tilbudsfristens udløb, dog kun indtil der er indgået kontrakt. Hvis Naturstyrelsen accepterer dit tilbud i vedståelsesperioden, er du derfor forpligtet til at skrive under på kontrakten. Efter du har underskrevet kontrakten, kan du kun træde ud af den i forhold til kontraktens bestemmelser om opsigelse.

De tilbud, der modtages rettidigt, vil blive åbnet umiddelbart efter tilbudsfristens udløb. Du har som tilbudsgiver ikke adgang til at overvære åbningen af tilbud.

4. Forbehold

Hvis du i dit tilbud har taget væsentlige forbehold for grundlæggende elementer i udbudsmaterialet, kan det medføre, at Naturstyrelsen ikke tager dit tilbud i betragtning. Grundlæggende elementer kan eksempelvis være forbehold vedr. pris, tidsfrister mm. Naturstyrelsen er dog berettiget til at afvise ethvert tilbud med forbehold uanset forbeholdets karakter.

Du skal underskrive tro- og loveerklæringen jf. bilag 5, og indsende den sammen med din tilbudsblanket.

Hvis du ikke skriver under på erklæringen, eller du er dømt for grovere overtrædelser af dyreværnsloven, og overtrædelsen efter et konkret skøn kan vurderes at have relevans for din varetagelse af den udbudte kontrakt, så kan Naturstyrelsen afvise dit tilbud. Det samme gælder, hvis Naturstyrelsen er vidende om, at du tidligere har misligholdt en forpagtnings- eller græsningskontrakt med Naturstyrelsen.

5. Vurdering af tilbud

Naturstyrelsen vælger at indgå en aftale med den, der afgiver det økonomisk mest fordelagtige tilbud ud fra tildelingskriteriet ”bedste forhold mellem pris og kvalitet”.

Naturstyrelsen vil i den forbindelse lægge følgende underkriterier til grund:

Ad

Underkriterier

Relativ vægt

Beskrivelse

1

Pris

60%

Den årlige pris, som dyreholder ønsker at byde på forpagtning af arealet.

 

2

Kvalifikation og erfaring

40%

Dyreholders erfaring med dyr og naturpleje.

Det vægtes fx positivt, at dyreholder har

erfaring med afgræsning af naturarealer under hensyntagen til biologiske værdier.

Dyreholders erfaring med dyrehold og robust kvæg vægtes ligeledes positivt.

 

6. Kontraktgrundlag

Der indgås aftale om forpagtningen/græsningen på baggrund af kontraktudkastet, jf. bilag 2.

7. Annullation

Naturstyrelsen forbeholder sig ret til at annullere det samlede udbud, eller udbuddet for de enkelte delarealer indtil udbudsforretningen er afsluttet med endelig indgåelse af kontrakt, såfremt der foreligger en ikke-usaglig begrundelse herfor.

8. Tidsplan

29. september 2023

Offentliggørelse af udbudsmateriale

23. oktober 2023 kl 12.00

Frist for modtagelse af tilbud

Uge 43

Forventet ordretildeling.

Uge 44-46

Forventet kontraktindgåelse.

1. januar 2024

Kontrakten træder i kraft

9. Spørgsmål og rettelser

Hvis du har spørgsmål eller forslag til rettelser til udbudsmaterialet, kan du kontakte ordregiver som anført øverst i annoncen.

10. Bilagsliste

Bilag 1a: Oversigtskort hegn

Bilag 1b: Kort over beskyttet natur

Bilag 2: Kontraktudkast

Bilag 3: Naturmål

Bilag 4: Tilbudsblanket

Bilag 5: Tro- og love erklæring