Om Naturstyrelsen

Naturstyrelsen er en styrelse i Miljøministeriet, der varetager opgaver i skove, naturområder og langs kysterne i Danmark.

Naturstyrelsen forvalter cirka 200.000 hektar statslige skove og naturområder, så der skabes størst mulig værdi for samfundet i form af gode rammer for friluftslivet, beskyttelse af naturen og effektiv drift af styrelsens skove og andre naturområder.

Naturstyrelsen forvalter eksempelvis Dyrehaven, Danmarks mest besøgte naturområde, store områder i Vadehavet, der er udpeget som UNESCO Verdensarv, og Hanstholm Vildtreservat, der er Danmarks største klithede.

Naturstyrelsen gennemfører praktiske opgaver inden for jagt- og vildtforvaltning og konkrete friluftslivs- og naturprojekter — ofte i samarbejde med andre myndigheder, organisationer og frivillige.

Vi planter ny statsskov nær byer som f.eks. Vestskoven ved Albertslund og gennemfører vådområdeprojekter med genslyngningen af Skjern Å som det største.

Kystdirektoratet er en del af Naturstyrelsen og er myndighed for 7.300 km kyst og 103.000 km2 søterritorium. Kystdirektoratet varetager drifts- og myndighedsopgaver inden for kystbeskyttelse, klitfredning, strandbeskyttelse og varetagelsen af statens højhedsret over søterritoriet. Kystdirektoratet vejleder borgere, kommuner og andre interessenter om kystrelaterede emner.

Naturstyrelsen har ca. 670 medarbejdere. Ca. 130 medarbejdere er tilknyttet hovedkontoret i Randbøl, ca. 85 medarbejdere holder til hos Kystdirektoratet i Lemvig, mens de øvrige medarbejdere er placeret på styrelsens 16 lokale enheder i hele landet.

Læs mere om Kystdirektoratet på kyst.dk

To minutter om Naturstyrelsen