Farum Sø

Farum Sø ligger i Mølleådalen nordvest for København; syd for Farum og nord for Værløse. Søen er den tredjestørste sø i Mølleåsystemet efter Furesø og Bagsværd Sø. I søen findes to øer, Svaneholm og Klavs Nars Holm - sidstnævnte er privatejet og beboet. I dele af Farum Sø er bunden sandet, og bundvegetationen er derfor sparsom. Rørskoven langs søen har stor betydning for områdets fugleliv. Søen har et meget varieret fugleliv, eks. hvinand og stor skallesluger på søen og en masse sangfugle i rørskoven.

Fakta om Farum Sø

 • Areal: 126 ha
 • Middeldybde: 6,3 meter
 • Største dybde: 14,7 meter
 • Volumen: 7,9 mio. m3
 • Vandspejl: 20 meter over havoverfladen
 • Vandets opholdstid: 1 til 2 år

Generelle regler for Farum Sø

 • Etablering af broer og kystsikring kræver tilladelse fra Naturstyrelsen.
 • Det er ikke tilladt at fjerne rørskov, træer etc.

Eventuelle forespørgsler og ansøgninger rettes til:
Naturstyrelsen Hovedstaden
Dyrehaven 6
2930 Klampenborg

tlf.: 72 54 30 00
e-mail:  hst@nst.dk

For information vedrørende skel, ejerforhold m.v. se www.miljoeportal.dk

Sejlads på Farum Sø

 • Sejlads med motor er ikke tilladt.
 • Bredejere langs Farum Sø kan sejle i søen efter forud indhentet tilladelse fra Naturstyrelsen.
 • Medlemmer af kano- og kajakklubber kan sejle i søen med kano eller kajak, hvis klubben har en aftale med Naturstyrelsen.
 • Der må gøres landgang på landgangsstederne, som er markeret med skiltning.

Læs bekendtgørelsen om færdsel på Farum Sø 

Fiskeri

 • Lystfiskeri på søen er udlejet til SU (Sjællandske Sports- og lystfiskerforeningers Samarbejdsudvalg). Kontakt SU på Fiskeren.dk.
 • Bredfiskeri er tilladt for alle med gyldigt lystfiskertegn (se www.fisketegn.dk). Dog er færdsel i siv- og rørskov samt brug af waders ikke tilladt.

Bekendtgørelser, retningslinjer og aftaler om Farum Sø

Aftaler med kano- og kajakklubber

Natura 2000

Natura 2000 er den almindelige betegnelse for habitatområder og fuglebeskyttelsesområder i EU. Arealerne er udpeget for at beskytte bestemte naturtyper og arter af dyr og planter, som det er besluttet, kræver særlig beskyttelse i EU.

Udpegede Natura 2000-arealer: