Naturgenopretning i Rise-, Søst-, og Langbjerg Skov vest For Aabenraa

I den kommende tid foretager Naturstyrelsen Sønderjylland Fældning af træer i Skovene. Der skoves træer, der ikke skal være en del af den fremtidige skov, der skal være "urørt", på den måde at egentlig skovdrift ophører, og der kun fældes træer, hvis det indgår i en naturpleje.

Som forberedelse til fremtidens skov, fjernes nåletræer, der ikke er hjemmehørende i Europa. Skovningerne foretages med maskine.

Der vil også blive fældet træer i grupper eller kraftig reduktion i antal på arealet, formålet hermed er at skabe lys til planter og dyr, og en øget variation.

Forud for skovningerne er arealerne gennemgået for synlige reder, planter, svampe, mosser, og træer med huller, samt ræve- og grævlingegrave, i det omfang det har været muligt at få kendskab til disse.

Træet der bliver skovet går for størsteparten til danske industrier, samt brænde og flis.

Vi forsøger at undgå for store skader på veje og stier, men i det omfang, der er nødvendigt at foretage efterfølgende reparation, vil det ske hurtigst muligt efter endt ud transport af træet.