Giv de ynglende havørne på Kalvebod Fælled ro

Naturstyrelsen byder velkommen til et par havørne, som yngler på Kalvebod Fælled. Men de skal have ro!

Foto: Peter Bonne Eriksen

Til stor glæde for alle naturelskere er der flyttet et havørnepar ind på Kalvebod Fælled. Havørnene har fra reden direkte udsigt til byens tårne, og aldrig tidligere har et havørnepar ynglet så tæt på Københavns centrum.

”Desværre er der en del naturbesøgende der bevist og ubevist, har bevæget sig helt ind under det træ hvor reden befinder sig. Det er uheldigt, da gentagne forstyrrelser tæt på reden kan betyde at havørneparret opgiver yngleforsøget”, udtaler skovfoged Sven Norup og forsætter ”Vi har derfor valgt at opsætte skilte i området omkring redetræet, hvor naturbesøgende opfordres til at undgå færdsel i området”.

Det er ikke det eneste par der yngler i Naturpark Amager, i gennem flere år er der ligeledes et par havørne, som har ynglet i Kongelunden. De er begge par en del af en god historie om en truet fugleart, der er vendt tilbage til Danmark. For 30 år siden ynglede der ingen havørne i Danmark, men den sidste optælling af havørne, fortaget af Damsmarks Ornitologiske Forening, viste over 120 ynglepar fordelt over hele landet.

”Når vi har havørne så tæt på hovedstaden, så er det fordi fuglelivet på Kalvebod fælled er så rigt, at et havørnepar nemt kan finde den nødvendige føde. Det viser også, at havørne godt kan leve steder, hvor der er mennesker, hvis de blot holder en vis afstand”, slutter skovfoged Sven Norup.