Skovning

Selvom en stor del af skovene skal udlægges som urørte, vil der hen over de næste måneder blive fældet træer i skovene. Du vil derfor i den kommende tid kunne møde maskiner i skoven og skovarbejdere med motorsave.

Nederst på denne side kan du se, hvor der i den kommende tid vil blive fældet træer.

undefined

Salg af brænde og sankekort

Hvis der bliver udbudt brænde til salg, vil du kunne se det her: Netbutikken

Noget af det fældede træ vil blive solgt til industrien, da der allerede er indgået aftaler herom. Du kan læse mere herunder:

Fældningen af træerne har flere formål:

  • Farlige træer, som er angrebet af f.eks. svampe og står tæt på stier, veje eller publikumsfaciliteter fældes af sikkerhedsmæssige hensyn
  • Der laves det, man kalder ”strukturhugst”. Det betyder, at man fælder i mellemaldrende løvtræer for at skabe variation og lys i bevoksningerne og skaber plads til buske og træer med stort biodiversitet potentiale – fx eg og blomstrende buske.
  • Områder med ensaldrende nåletræer fældes for at skabe variation i bevoksningerne, og der fældes ujævnt så der opstår små lysninger og variation. Eksempelvis frihugges der rundt om vådområder.  

Naturstyrelsen skal desuden udføre såkaldt ”savværkshugst” i de kommende urørte skove. Der er tale om hugst af løvtræ som eksempelvis eg og bøg. Savværkshugsten skal sikre, at der kan leveres certificeret løvtræ til danske savværker i overgangsperioden til urørt skov (overgangsperioden er på 6 til 10 år).

Flere hjemmehørende træer, gamle træer og dødt ved i skovene

I den urørte skov vil der primært ske fældninger i naturgenopretningsperioden frem til, at skoven lægges urørt. Ved fældningerne fjernes bl.a. ikke-hjemmehørende træarter. Det sker for at give plads til de hjemmehørende træer, som har flere tilknyttede arter af dyr, svampe og insekter. Nogle træer fældes og efterlades i skoven. Det sker for at få mere dødt ved, som rummer vigtige levesteder for en række svampe og insekter. Andre træer fældes for at skabe mere lys i skoven og dermed skabe levesteder og plads til de organismer, som er tilknyttet lysåbne områder.

Derudover arbejdes der også med at gøre yngre træer naturmæssigt gamle. Det sker ved, at beskadige barken og stammen med vilje, så træet hurtigere bliver et godt levested for svampe og insekter, og på den måde bidrager til endnu mere liv i skoven. Processen med at gøre træer naturmæssigt gamle kaldes for veteranisering.

Du kan læse mere om fældning og urørt skov på Naturstyrelsens hjemmeside

Gener for dig, når der arbejdes i skoven

Skovningen kan desværre ikke ske helt uden gener for skovenes daglige brugere. Det kan være nødvendigt at omlægge sin rute for den daglige tur i skoven. De bevoksninger, hvor fældningsarbejdet aktuelt finder sted, kan ved skiltning være afspærret for at sikre at ingen uforvarende forvilder sig ind i et område, hvor maskiner er i færd med at fælde træer. Eventuelle afspærringer vil blive nedtaget ved arbejdstids ophør. De store skovveje ryddes løbende (dagligt) for grene; de mindre stier ryddes, når arbejdet er afsluttet. Små trampestier må skovgæsterne selv optrampe igen.

Respekter sikkerheden

Det kan være spændende at betragte skovningsmaskinerne, når de arbejder, men man bør overholde en sikkerhedsafstand på 70 m fra en arbejdende maskine.

Når der skoves med motorsave skal samme sikkerhedsafstand respekteres. Træerne er ganske vist ikke 70 m høje, men de kan sagtens være 35 m høje. Når et træ er på vej til jorden kan grene knække eller komme i spænd og de pågældende grene kan falde langt fra selve træet.

På skovningsområder hvor oversigtsforholdene er ringe (meget opvækst på skovbunden) spærrer skovarbejderen hele området af med rød/hvide afspæringsbånd. Afspærringen skal naturligvis respekteres - husk at det er af hensyn til skovgæsternes sikkerhed at skovningsområdet er spærret af.

Aktuelle skovninger

Ganløse Ore, Februar og marts 2023
Fældning af rødgran så Maglemosen kan udvides med Lille Maglemose.
Kort over fældningerne

Ganløse Ore, januar 2023.
Tynding af ungt nåletræ.
Arealerne er markeret med turkis farve.
Kort over skovningerne

Kongelunden november og december 2022-23
Tynding af løvtræ for at sikre en stabil løvskov. Samtidig fjernes de arter, som ikke er hjemmehørende i Danmark - eksempelvis sitkagran. Træet bliver senere anvendt i danske varmeværker.
Arealerne vil blive overladt til naturen ved at træer og buske sår sig selv i lysningerne.
På kortene herunder er de aktuelle arealer vist med blåt.
Kongelunden N
Kongelunden S

Vestskoven. Dette arbejde udføres efter 15.juli 2023
2023 

Sperrestrup SkovDette arbejde er udskudt fra 2022 til: 
2023
Der er tale om tyndinger i bevoksningerne, så de blivende træer får plads til at udvikle sig til store sunde træer.

Ganløse Ore. Juli-august 2023

Nyvang. Juli-august 2023

Ryget. Juli-august 2023

 

Hvad er en driftsplan?

Læs mere driftsplanlægning