Naturstyrelsen Hovedstaden

Se kort og tekst herunder om regler for ridning:

Se forklaring til signaturer herunder:


Krav om Ridekort.

For at ride i Jægersborg Dyrehave, i Jægersborg Hegn, i Kongelunden og på Kalvebod Fælled skal du købe et ridekort.

Færdsel med heste kræver, at man medbringer et ridekort på turen - uanset om der rides eller trækkes med heste.

Undtaget herfra er:

 • ryttere som ikke er fyldt 15 år (gælder fra 1. februar 2022).
 • personer i rideterapi, hvor rytter og hest føres med træktov.

Ridekortet er personligt og skal altid medbringes sammen med ID og kunne fremvises for Naturstyrelsens personale. Ridekortet og ID kan også fremvises via smartphone. 

NB! Det er ikke muligt at købe ridekort via browseren Safari. Brug i stedet browseren Chrome, som også kan hentes til IPhone, IPad og Mac computer.

Køb ridekort

Naturstyrelsen regulerer prisen for et ridekort p.g.a øgede udgifter til vedligehold af ridestier, som følgende:

Pris incl moms i 2023: 875 kr., 2024: 900 kr., 2025: 925 kr.

Ridesteder som driver undervisning og turridning: disse kan enkeltvis indgå en kontrakt med Naturstyrelsen om betaling af en årlig afgift for ridning i forhold til antal heste, som indgår i ridestedernes forretning på ovenstående arealer. Privatejede heste, som er opstaldet på ridestedet, kan ikke indgå i aftalen. Det gælder for ridesteder med CVR nummer, som udbyder ridning i naturen via en offentlig hjemmeside.

Find rideruter på Udinaturen.dk 

Rideregler, som gælder i alle naturområder:

 • Rid fortrinsvis på ridestier, hvor der findes sådanne.
 • Afpas hastigheden efter udsynet. Det er også lovligt at færdes til fods og at cykle på ridestierne.
 • Ridning foregår på eget ansvar. Det er ikke sikkert, at ridestierne er plane og egnede til galop, eller at grene er kappet op, så der er frit i rytterens højde.
 • Rid kun på veje, som er over 2,5 meter brede.
 • Rid i skridt, trav og tølt, men ikke i galop, på veje og stier.
 • Rid i højre side af veje og stier, som færdselsloven foreskriver og rid gerne i rabatten
 • Rid én og én og i skridt ved møde med andre gæster og ved krydsning af veje og stier
 • Følg skiltningen. Visse steder er der rideforbud.
 • Rid ikke på fortidsminder (gravhøje, stendiger m.fl.) og spring ikke over træstabler, diger, grøfter eller bomme.
 • Læg ikke forhindringer (spring) ud på ridestierne uden forudgående tilladelse fra Naturstyrelsen.


Naturområder, hvor det tilladt at ride på ridestier, på asfalterede veje, på stenlagte veje og grusveje, som er bredere end 2,5 m stier:

 • Rid fortrinsvis på ridestier, hvor der findes sådanne.
 • Rid i skridt, trav og tølt, men ikke i galop på veje. Rid fortrinsvis i rabatten.
 • Der må rides i skovbunden mellem høje træer, undtagen hvor der er plantet nye træer.

I Jægersborg Dyrehave:

 • er det ikke tilladt at ride i terrænet i perioden 15. maj til 1. august af hensyn til hjortenes kalve.
 • er det ikke tilladt at ride i terrænet i Ulvedalene – samt på golf- og fodboldarealer. 

På Kalvebod Fælled:

 •  er det tilladt at ride i terræn, med undtagelse af den lukkede del af vildtreservatet omkring Klydesø.
 •  er det ikke tilladt at ride på den sydlige del af dæmningen/digekronen fra reservatgrænsen og mod Kongelunden

 
Naturområder, hvor ridning kun er tilladt på ridestier og i skovbunden under høje træer.

Naturområde, hvor ridning og al anden færdsel med heste kun er tilladt på ridestier.

 
Naturområder, hvor ridning er forbudt:

 • På Kringelstien i Vestskoven (anlagt til kørestolsbrugere)
 • Aldershvile Skov (sydøstlige del af Bøndernes Hegn)
 • Egebjergene i Jonstrup Vang
 • Nørreskoven, i den del som ligger mellem Frederiksborgvej og Furesøen
 • Ryget Skov
 • Ganløse Ore øst for Christianshøjvej
 • Hørsholm Slotshave
 • Strandparken ved Springforbi
 • Cottageparken
 • I den lukkede del af vildtreservatet på Kalvebod Fælled og på den sydlige del af dæmningen/digekronen fra reservatgrænsen frem til Kongelunden

Hestevognskørsel

Privat lystkørsel med hestekøretøjer er kun tilladt på asfalterede veje, stenlagte veje og grusveje. Enheden anbefaler, at hestene kun går i skridt, samt at der ikke køres i våde eller fugtige forhold, da hestene herved ødelægger f.eks. grusvejene.

Det kan være vanskeligt eller umuligt at komme ind i skovene med en bred hestevogn pga. lukkede bomme. Der kan ikke træffes aftale om åbning af bomme, da bommene er lukkede for at stoppe kørsel med biler.

Erhvervsmæssig lystkørsel eller arbejdskørsel, samt træning af travheste mv. er ikke tilladt.

Erhvervsmæssig hestevognskørsel (kapervogne) i Jægersborg Dyrehave kører under særlig bevilling. Kontakt Obfuscated Emailherom.

Mere om ridning:

Dansk Rideforbund

Etablering af ridestier i naturen - sådan!

Se oversigt over Naturstyrelsens foldere om ridning