Dyr

Trækkende grågæs over Agger Tange. Foto: Lars Gundersen

Truede fuglearter - stor kobbersneppe, engryle og brushane

De tre truede fuglearter, kobbersneppe, engryle og brushane, har gode vilkår i vådområderne ved Agger Tange. Således er tangen kendt som et af landets vigtigste yngleområder for kobbersneppen og engrylen. Det skyldes blandt andet, at strandengene, der gennem en årrække har været afgræsset af kreaturer, nu delvis er indhegnede og lukket land for kreaturerne, så bevoksningen får lov at passe sig selv og vokse lidt mere til. Dermed er strandengene blevet mere sikre steder at raste og finde føde for de sjældne arter.

Læs mere om de tre truede fugle

Ynglefugle

Mange fugle yngler på Agger Tange. Hjejlen er i stigende antal en af dem. Også skarv, klyde, havterne, dværgterne, splitterne, sortstrubet bynkefugl og rødrygget tornskade lægger deres æg her.

Læs mere om hver fugl i artsleksikonet

Træk- og rastefulge

Tusindvis af fugle raster på tangen forår og efterår. Ænder, gæs og vadefugle. Mange af dem søger mod de lavvandede områder i Krik Vig (den del af Limfjorden, der ligger øst for dæmningen langs tangen), andre søger mod de oversvømmede enge, og en del foretrækker lagunesøen midt på tangen. Du kan se gravænder, gråænder, spidsænder og pibeænder i store flokke. Klyde, islandsk ryle, krumnæbbet ryle, stenvender, dobbeltbekkasin, storspove, ryle og rødben kan du også se i større flokke. I mindre flokke kommer knarænder, hvinænder, taffelænder og troldænder. Enkelte skestorke har vist sig på tangen om sommeren, hvor også terner - både split-, hav-, dværg- og fjordterner - er der. Om efteråret kan du se flokke af suler, alke, ænder, lommer, kjover og stormfugle, og hvis du er heldig, kan du se sandløber og snespurve.

Læs mere om hver fugl i artsleksikonet

Rovfugle

Hver dag året rundt kan du se rovfugle ved Agger Tange. Det er musvåge, vandre- og tårnfalk og spurvehøg. Om vinteren er her også en sjælden gang fjeldvåge og blå kærhøg. Om sommeren kan du nyde synet af en rørhøg, som flyver hen over rørskoven i sin søgen efter føde.

Læs mere om rovfuglene i artsleksikonet

Sæler

Kommer du til Agger Tange sydfra og tager færgen fra Thyborøn, må du huske at kigge godt efter under overfarten. For det er et af de rigtig gode steder at se sæler fra. De spættede sæler ligger i flokke og hviler sig på sandbankerne, som ligger øst for færgens rute. Typisk kan du se, at flokke af skarver holder til på de samme sandbanker.
Kommer du ikke med færgen, kan du køre fra Agger og helt ned i sydspidsen af Agger Tange for at se sælerne ligge derude på sandbanker og rev.
Spættet sæl er den mest almindelige sæl i Danmark.

Læs mere om den spættede sæl i artsleksikonet

Fisk

Området ved Agger Tange og Flade Sø rummer vand og vandmiljø af flere slags. Og derfor også en række forskellige fisk. Ved kysten er der blandt andet fladfisk, hornfisk og makrel, og i Flade Sø lever aborre, skalle, brasen, gedde, helt, ål og sandart.

Læs om den enkelte art i artsleksikonet