Dyr og planter

Dyreliv

Dyrelivet er righoldigt. Almindeligt forekommende er kronvildt, råvildt og hare. Endvidere forekommer dådyr, skovmår, ræv, grævling, hermelin og brud.

Kronvildtets kongerige

Der er en meget stor bestand af kronhjorte i Kompedal Plantage. Formentlig omkring 200 til 250 dyr, ligesom der er mange rådyr. På ture rundt i plantagen er der gode chancer for at se eller høre kronvildtet. Særligt i september og oktober, når dyrene går i brunst, er det en udflugt værd at lytte til brølene fra de store dyr.

Der er mange spor i plantagen efter krondyrene. De nederste blade, knopper og grene på træerne er blevet ædt vildtet, de har trådt veksler i skovbunden og efterladt sig ekskrementer. I brunsttiden kan selv menneskenæser lugte sig frem til sølehullerne, der er ”smukkeserings-steder” for de store krondyr.

Fugleliv

Bælterne med løvtræ har hævet antallet af ynglende fuglearter betydeligt. For den interesserede er her mange spurvefugle at betragte, bl.a. kan misteldrossel nævnes. Duehøg, tårnfalk og musvåge er fast ynglende, og på træk ses ofte blå kærhøg og små falkearter. Skovdue, skovsneppe, natravn, sortspætte, grønspætte og stor flagspætte hører også til plantagens faste ynglefugle. Desværre er urfuglen forsvundet. De sidste eksemplarer blev set i 1981.

Næsten hvert år ses trane og kongeørn. Der er også set kernebider, dompap, vendehals, grå fluesnapper og broget fluesnapper.

Om vinteren yngler lille korsnæb, ligesom rødrygget tornskade og hedelærke yngler i Kompedal. I 2007 ynglede et perleuglepar i et forladt sortspættehul. Det var første gang i 40 år, at perleuglen ynglede i Jylland.

Sommerfugle og insekter

Der er mange sommerfugle og insekter. Særligt kan nævnes dagsommerfugle som sørgekåbe, perlemorsfugl, pletvinge, tidselfugl, admiral, aurora, blåfugl, lille ildfugl og dukatfugl. Der er også kvægmyg og skovflåt.