Klima-lavbundsprojekt Velds og Ørum enge

Naturstyrelsen Himmerland er i gang med realisering af projekt i Nørreådalen mellem Viborg og Randers. Projektet varer fra 2023 til 2026.

Velds og Ørum enge - projektområde set mod øst

Projektbeskrivelse

En realisering af klima-lavbundsprojektet indebærer, at den nuværende aktive afvanding bringes til ophør ved at lukke grøfter og afbryde dræn i området. Disse indgreb vil føre til en hel eller delvis vandmætning af jorden inden for store dele af projektområdet.

Den foreslåede projektafgrænsning fremgår af kort herunder. De foreløbige projekterede indgreb kan ses i forundersøgelsen som Viborg kommune har fået udarbejdet i forbindelse med det forudgående hydrologi og naturplejeprojekt. Denne forundersøgelse vil blive supplereret under det igangsatte Klima-lavbundsprojekt.

Den røde polygon angiver undersøgelsesområdet. Projektområdet ligger mellem Viborg og Randers, syd for Ørum.

Formålet med klima-lavbundsprojekter er at mindske tabet af klimagasser til atmosfæren. Det sker ved at tage kulstofrige lavbundsjorder ud af landbrugsmæssig drift og genskabe en naturlig grundvandsstand i området. Når jordbearbejdningen ophører, dræn og grøfter afbrydes, bliver jordbunden vådere, hvorved nedbrydningen af jordens kulstof og udledning af klimagasser bremses.

Den beregnede klimamæssige effekt er af projektet er en årlig tilbageholdelse på 2278 ton CO2/ha ækvivalenter.

Projektet er beliggende i Natura 2000 område nr. 30 (Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested og Nørre Ådal samt Skravad Bæk). Det vurderes i forundersøgelsen, at projektet ikke vil påvirke de værdifulde naturarealer negativt. Tværtimod vil naturen i området bliver mere sammenhængende og ådalen vil blive genskabt mere varieret og dynamisk, fordi hydrologien bliver mere naturlig og landbrugsarealerne tages ud af drift.

Under projektering og anlæg af projektet vil der være særlig fokus på at lokalisere og om muligt genskabe grundvandsfødte naturtyper som rigkær og kildevæld.

Fakta

Projekttype: Klima-lavbundsprojekt
Gennemførelse og supplerende forundersøgelse
Periode: 2023 - 2026
Projektareal: 125 ha
Økonomi:  18,9 mio. kr. 

Projektforløb

Projektområdet set mod vest

Kort over undersøgelsesområdet

Projektområdet ligger i kortlagt område med stort tørveindhold som vist med brun og rødlig farve.

Projektområdet ligger mellem det gennemførte Velds Mølle vådområdeprojekt og Kvorning Klima-lavbundsprojekt der etableres i 2024.

Kontakt

Martin Nissen Nørgård
Chefkonsulent, projektleder
Naturstyrelsen Himmerland
Mail: marno@nst.dk
Tlf.: +45 95 56 41 00

Lone Harder Waldemar
Jordfordelingsplanlægger 
Landbrugsstyrelsen, Natur- & Landbrugsudvikling
Mail: lohawa@lbst.dk
Tlf. +45 21 62 78 91

Tilgroet mose set mod syd
Eng i projektområdet

Nyheder om klima-lavbundsprojekter