Rugballegård Skov

Rugballegård Skov er et bynært skovrejsningsområde mellem Horsens og Hatting. Med et areal på 161 hektar og en beliggenhed direkte op af Åbjergskoven, Bygholm Sø og Bygholm Park fordobler Rugballegård Skov den samlede størrelse af det store og meget varierede skov- og naturområde ved Bygholm Ådal.

Velkommen til Rugballegård Skov

Rugballegård Skov er et bynært skovrejsningsområde mellem Horsens og Hatting. Med et areal på 161 hektar og en beliggenhed direkte op af Åbjergskoven, Bygholm Sø og Bygholm Park fordobler Rugballegård Skov den samlede størrelse af det store og meget varierede skov- og naturområde ved Bygholm Ådal. Hele området er et populært udflugtsmål til hverdagsrekreation og organiseret friluftsliv, såvel som et vigtigt kerneområde i de overordnede økologiske forbindelser mellem by og land.

Drikkevandsbeskyttelse med merværdi

Skovrejsningen ved Rugballegård er et samarbejde hvor Horsens Kommune og Horsens Vand A/S, medfinansierer erhvervelse af arealerne med hver 25 % af købsprisen mens Naturstyrelsen afholder de sidste 50 %.

Skovrejsningens primære formål er at sikre grundvandet for Horsens Vand A/S. Knapt halvdelen af de næsten 60.000 indbyggere i Horsens by får deres vand fra kildepladserne ved Rugballegård, og der er kapacitet til at forsyne en endnu større del af byens borgere. Samarbejdet omkring Rugballegård Skov kombinerer med andre ord grundvandsbeskyttelse med udvikling af et stort og bynært skov- og naturområde, der skaber nye muligheder for naturen og friluftlivet.

Rugballegård Skov bliver 161 hektar stor

Skoven er navngivet efter Rugballegård, der tidligere har været statens forsøgsstation for dyrehold og planteavl. Rugballegård blev erhvervet i 2013 og i løbet af 2014 og 2015 blev knapt 100 hektar landbrugsjord omdannet til et nyt skovlandskab. I 2020 blev de resterende arealer mellem Åbjergskoven og Hattingvej erhvervet, og i løbet af 2021 og 2022 udvides skoven til i alt 161 hektar.

Naturstyrelsen står for selve skovrejsningen og den langsigtede udvikling og forvaltning af det nye skov- og naturområde.

Et varieret skovlandskab

I Rugballegård Skov veksler skov med mindre skovlysninger, sumpskov, lysåbne strøg og vandløb med indskudte vandhuller. En vekselvirkning der supplerer søens ubrudte spejl i dalbunden, det sammenhængende kronetag i den gamle skræntskov og det store himmelrum, der opleves ude på de store lysåbne naturområder nord for Bygholm Sø og omkring Grønhøj Jættestue.

I Rugballegård Skov vil de mange forskellige naturtyper veksle i en mindre skala, der skaber kilometervis af overgangszoner med stor værdi for plante- og dyrelivet og samtidig understøtter en lang række forskellige typer af friluftsliv.

Læs projektbeskrivelsen for udvidelsen af Rugballegård Skov

Se 3D-model af projektet (skal åbnes i chrome)

Friluftsliv fra dag ét

Et system af skovveje, grusstier og slåede spor gør det nye skovlandskab tilgængeligt fra dag ét. Stisystemerne skaber god tilgængelighed og sammenhæng med eksisterende stier i Åbjergskoven, så der bliver helt nye rundtursmuligheder i det samlede Bygholm område.

I foråret 2022 tager Naturstyrelsen initiativ til at oprette et skovråd med repræsentation fra naboer, foreninger og skovens forskellige brugergrupper, som skal sikre den fortsatte dialog om udvikling, benyttelse og beskyttelse af området.

Efterhånden som fremtidige brugere af området bliver bekendte med de nye omgivelser, vil Naturstyrelsen i samarbejde med brugerne og Horsens Kommune løbende konkretisere hvor og hvordan faciliteter, der understøtter friluftslivet, bedst indpasses i skovlandskabet.

Folkeskoven i Rugballegård Skov

De mange træer og buske der plantes i udvidelsen af Rugballegård skov 2021-22 bliver en ”folkeskov”, der etableres i samarbejde med Growing Trees Network Foundation.

135.000 af de træer og buske der plantes er doneret fra "Danmark Planter Træer” indsamlingen den 14. september 2019, hvor danske firmaer og privatpersoner donerede penge til at plante endnu mere ny skov i Danmark. Indsamlingen var et samarbejde mellem TV2, Danmarks Naturfredningsforening og Growing Trees Network Foundation.

De resterende ca. 50.000 træer og buske doneredes fra forskellige virksomheder. Donationen af de 190.000 træer og buske, der plantes i den nye folkeskov i Rugballegård Skov, er med til at øge de midler, som Naturstyrelsen i forvejen har til skovrejsning. Det betyder, at der kan rejses endnu mere skov fremover.

Fakta

Projekttype: Skovrejsning
Periode: 2013 - 2022
Samarbejdspartnere: Horsens Kommune og Horsens Vand A/S
Økonomi: 38 mio.

Projektforløb

Kort over projektområdet

 

Billeder

Kontakt

Anders Busse Nielsen
Projektleder
Naturstyrelsen Søhøjlandet
anbni@nst.dk
51 33 06 92