Havørne har indtaget genskabt sø i Nordjylland

25-09-2019

Efter flere års tilløb har et havørnepar fået unger på vingerne ved Vilsted Sø - et af Danmarks største naturgenopretningsprojekter.

13 år efter at Vilsted Sø genopstod som en af Nordjyllands største ferskvandssøer, er området blevet et attraktivt tilholdssted for vandfugle. I flere år har ænder, gæs, brushaner, klyder og viber nydt godt af det genoprettede sø, og nu har et sæt havørne også fået unger på vingerne.

- Havørnene er blevet observeret over søen i en årrække, men det er nu dokumenteret, at de også yngler i området. Det er en fantastisk nyhed, der viser, at vi er nået langt med genoprettelsen af en mangfoldig natur, siger Bent Egede Andersen, skovrider i Naturstyrelsen.

Det er Dansk Ornitologisk Forening (DOF), der står for fugleobservationerne i området. De 2 ørneunger er blevet ring- og GPS-mærket i samarbejde mellem DOF og Statens Naturhistoriske Museum, så alle kan nu følge ”Mette” og ”Asvis” videre færd på DOF’s hjemmeside. 

Vilsted Sø blev indtil 2006 drænet væk til landbrugsformål. Naturstyrelsen og det daværende Nordjyllands Amt stod herefter i spidsen for et af Danmarks største naturgenopretninger, der blandt andet inkluderede tre jordfordelinger, hvor 257 landmænd byttede i alt cirka 3000 hektar jord og der blev lukket syv kilometer grøfter og 50 dræntilløb.

Tilbage står 410 hektar sø og 440 hektar lysåben natur med blomstrende enge og moser, herunder 13 hektar urørt løvskov og krat.

Natur, klimagevinst og friluftsliv på alle hylder
De vandmættede enge og søen har siden virket som ”rensningsanlæg” for Limfjorden og tilbageholder omkring 190 tons kvælstof om året. Samtidig betyder de nu våde områder, at engtørven ikke længere nedbrydes og udleder C02 - i modsætning til fortsat landbrugsdrift.   

Vilsted Sø og de omgivende enge ejes i dag af AAGE V. JENSEN NATURFOND og Naturstyrelsen står for den daglige drift. Der har siden starten været en udførlig plan for både benyttelse og beskyttelse ved Vilsted Sø og som i dette tilfælde både sikrer havørnen nødvendig ro – især omkring redestedet - og offentlighedens mulighed for at opleve ørnene og den øvrige natur.

Områdets rekreative tilbud omfatter vandre-, cykel- og ridestier, shelterpladser, udstillinger, stort fugletårn og mulighed for fiskeri og sejlads på dele af søen. Senest er der - ved fælles kræfter og stort engagement fra de lokale byer og Vesthimmerlands Kommune - etableret en 260 meter lang træbro for gående og cyklende tværs over søen samt et nyt stort madpakke- og kajakhus.

- Vilsted Sø er et eksempel på, hvad man med stor fælles indsats og engagement kan opnå med et flersidigt formål. Vilsted Sø er ikke alene et stort naturområde og en positiv miljø- og klimagevinst, men ådalen er også et fantastisk rekreativt område med mange muligheder for et aktivt friluftsliv, siger Bendt Egede Andersen.

Find mere inspiration til ture i området i naturguiden og folderen for Vilsted Sø

Yderligere oplysninger 

Yderligere oplysninger om Vilsted Sø kan rettes til Skovfoged Leif Lyngsø på 20669693 eller Obfuscated Email

Spørgsmål om GPS-projektet rettes til DOF på 33 28 38 50 eller Obfuscated Email

 

 

 

Før og efter

Vilsted Sø i 2004 Vildsted Sø i 2008