Naturstyrelsen tager hul på at omdanne marker til natur med klimaeffekt

23-12-2020

Med en bevilling på 329 mio. kroner kan Naturstyrelsen nu begynde at gennemføre klima-lavbundsprojekter, som skal bidrage til at reducere udledningen af CO2 fra lavbundsjorder.

Udledningen af skadelige drivhusgasser skal reduceres med 70 procent frem mod 2030. En del af løsning er udtagning af lavbundsjorder, som sker ved at drænede landbrugsarealer tages ud af drift, og vandstanden hæves på arealerne. Til den opgave har Naturstyrelsen modtaget 329 mio. kroner og arbejdet med at finde egnede arealer går i gang med det samme.

I Naturstyrelsen samarbejder vi i forvejen med kommunerne og landbruget om at løfte klimadagsordenen ved at genskabe store sammenhængende naturområder i hele landet. Så i arbejdet med klima-lavbundsprojekterne vil vi styrke og bygge videre på de meget værdifulde, lokale samarbejdsrelationer, som vores 16 lokale enheder allerede har opbygget, siger Inken Breum Larsen, der er naturprojektchef i Naturstyrelsen.

Indsatsen er helt frivillig for de danske landmænd. Mange af de jorder, som kan udtages er svære at opretholde en dyrkning på, netop fordi de er tørveholdige og ligger lavt, så det er også en god mulighed for landbruget, at komme af med de ”dårlige” jorder. Indsatsen fordeler sig i flere spor. Naturstyrelsen står for en projektordning, hvor indsatsen med at finde egnede lavbundsjorder til udtagning går i gang med det samme. Derudover bliver der oprettet en ny tilskudsordning under Miljøstyrelsen, hvor kommuner, lodsejere og fonde kan søge om tilskud. Ordningerne vil supplere Landbrugsstyrelsens eksisterende lavbundsordning som opretholdes som hidtil. Endelig er der afsat midler til at udvikle et nationalt potentiale- og screeningskort, så man løbende kan blive bedre til at finde de bedste jorder at udtage.

Ved at udtage lavbundsjorderne skabes nye naturområder uden gødskning, sprøjtning og jordbehandling. Arealerne udtages permanent, og landmanden modtager derfor en kompensation for de tabte indtægter. Landmanden kan også indgå i en jordfordeling og evt. modtage erstatningsjord i Naturstyrelsens ordning.

Ordninger til udtagning af lavbund

I dag findes der en række ordninger som på forskellig vis giver mulighed for at udtage lavbundsjorder til gavn for klimaet, naturen og vandmiljøet.

Ordningerne retter alle mod udtagning af kulstofrige lavbundjorde, men med forskellige muligheder for tilskud og formål med de enkelte projekter.

Hvis du vil vide mere om mulighederne, kan du læse nærmere om ordningerne her:

Naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorder - Landbrugsstyrelsen

Klima-lavbundsprojekter – Miljøstyrelsen

Fakta

  • Formålet med klima-lavbundsprojekter er overordnet at opnå en reduktion af udledningen af CO2 fra lavbundsjorder og samtidig understøtte andre hensyn, særligt i forhold til natur, miljø og klimatilpasning samt adgang til naturområderne.
  • Selve klimaeffekten opstår, når jorden tilføres mindre ilt, fordi dyrkningen ophører og vandstanden hæves. Dermed sker nedbrydningen af jordens kulstofindhold langsommere – eller ophører helt, og der udledes færre drivhusgasser.
  • Midlerne til at udtage lavbundsjord er en del af en samlet bevilling på to mia. kroner, som blev afsat til at udtage lavbundsjord i perioden 2020-2029 på finansloven 2020. Ved finansloven for 2021 er der afsat yderligere 660 millioner.

Kontakt

Inken Breum Larsen

Naturprojektchef
Naturstyrelsen