Naturstyrelsen udsætter dette forårs betalingsfrist for naturplejeforpagtere

Flere forpagtere er i år ramt af den forsinkede udbetaling af plejegræstilskud fra Landbrugsstyrelsen. Naturstyrelsen giver derfor disse forpagtere mulighed for at rykke den årlige betaling frem til 1. august 2020.

Som en konsekvens af den forsinkede udbetaling af plejegræstilskud fra Landbrugsstyrelsen, udsætter Naturstyrelsen i år opkrævningen af afgifter fra de berørte forpagtere, som får tilskud for, at deres dyr udfører naturpleje på statens naturområder.

De græssende dyr er en vigtig del af naturplejen i de statslige naturområder. Naturstyrelsen indgår derfor mange aftaler med private forpagtere, der betaler en afgift for, at deres dyr kan græsse på Naturstyrelsens arealer. De private forpagtere vurderer selv, om de kan søge om såkaldt plejegræstilskud hos Landbrugsstyrelsen.

Normalt får de fleste forpagtere udbetalt plejegræstilskud omkring årsskiftet, men på grund af forsinkelsen i Landbrugsstyrelsen er udbetalingen i år udskudt, så det finder sted fra foråret til den 30. juni 2020.

Naturstyrelsen opkræver normalt afgift for leje af arealer forud den 1. april, men giver nu mulighed for henstand af betalingen af den årlige afgift indtil senest den 1. august 2020.

- Vi er afhængige af forpagterne i naturplejen, ligesom de er afhængige af at kunne få deres dyr på græs. Derfor imødekommer vi nu den økonomiske usikkerhed, som nogle forpagtere er havnet i, ved at give forpagterne mulighed for at vente med at betale afgift for leje af Naturstyrelsens arealer i foråret 2020, siger Mads Jensen, kontorchef i Naturstyrelsen.

Naturstyrelsen kræver som udgangspunkt, at forpagtere betaler, eller stiller sikkerhed for betaling, forud for at de sætter dyr ud på de statslige arealer. Det skyldes, at styrelsen er forpligtet til at minimere tabsrisikoen og undgå skævvridning af markedet, da andre lodsejere, der forpagter deres arealer ud normalt også kræver betaling forud. Det grundlæggende princip for forudbetaling vil derfor også være gældende fremadrettet.

Jeg er forpagter, hvordan skal jeg forholde mig?

Naturstyrelsen giver i 2020 mulighed for henstand indtil 1. august 2020 til alle de berørte forpagtere, der måtte ønske det, og hvor styrelsen kan godkende en udsættelse. Dette betyder i praksis, at opkrævning for betaling af den årlige rate for forpagtning pr. 1. april fortsat vil blive sendt ud, men der vil ikke blive pålagt et rykkergebyr eller morarenter, såfremt betalingen sker inden 1. august 2020.

Naturstyrelsen vil hurtigst muligt og inden 1. april kontakte alle forpagtere med vilkårene for betalingen i 2020.

Yderligere oplysninger:

Mads Jensen
Kontorchef, Naturstyrelsen
Tlf.: 4128 1406
e-mail: MAJ@nst.dk