Søborg Sø er kommet afgørende skridt nærmere en realisering

Naturgenopretningsprojektet ”Genskabelse af Søborg Sø” har nu rundet to afgørende milepæle. Miljøstyrelsen har netop afsluttet miljøvurderingen af projektet, og Landbrugsstyrelsen har færdiggjort endnu en runde af den jordfordeling, der pågår i området.

Søborg Sø er i dag kunstigt afvandet ved pumper og grøfter. Planen er at slukke for pumperne, etablere diger langs Søborg Landkanal og et nyt udløb fra søen. Hermed kan genskabes en ca. 338 ha stor lavvandet sø med omkringliggende eng-, mose- og rørskovsarealer. Det bliver en naturperle med en mosaik af forskellige naturtyper, og ikke mindst mange forskellige fugle forventes at finde vej til området. Friluftslivet får også gode mulighed med bl.a. en sti/vej på godt 12 km rundt om hele området, og på sigt er det også planen at etablere publikumsfaciliteter som fugletårne.  

Miljøstyrelsens har nu givet tilladelse til genskabelse af Søborg Sø i henhold til § 25 stk. 1 i Miljøvurderingsloven. Naturstyrelsen er bygherre på projektet. Afgørelsen træffes på baggrund af en miljøkonsekvensrapport og indkomne høringssvar. Genopretning af Søborg Sø vurderes i rapporten at være væsentlige og positive. Tilladelsen rummer en række vilkår bl.a. pleje af 30 ha engarealer med høj urtevegetation af hensyn til engsnarren, der er en truet fugleart, fredet og beskyttet under Fuglebeskyttelsesdirektivet, og som i dag har en fin bestand i området.

Endnu en jordfordeling for Søborg Sø er afsluttet med skæringsdato den 1. februar 2021. Det betyder, at der ved frivillighed er handlet en række arealer inden for projektområdet. Nogle lodsejere har valgt at sælge deres arealer, andre har fået erstatningsarealer og endelig har en række lodsejere ønsket at beholde deres arealer og få erstatning for, at deres arealer bliver vådere, når søen genskabes. Der mangler stadig at blive fundet en løsning for nogle af de i alt 63 lodsejere, der havde arealer i området ved begyndelsen af projektet. Derfor bliver der en sidste jordfordeling umiddelbart inden sommer i år. Med den jordfordeling, der netop er gennemført, og som er nummer tre i rækken, ejer Naturstyrelsen nu i alt godt 420 ha inden for projektområdet. Det drejer sig om langt den største del af selve søen, men også en række vigtige engarealer rundt om. I den sydlige del af området har Naturstyrelsen bl.a. sikret statsligt ejerskab af en del af de engarealer, der skal være med til at tilgodese engsnarren ved at skabe yngle- og levested for fuglen. Det er Landbrugsstyrelsen, der har stået for jordfordelingen, og der har helt overordnet været en god dialog med lodsejerne.

Der er stadig mange forhold, der skal ordnes, inden vandet kan begynde af stige. I det kommende år bliver der travlt med at få udarbejdet en detailprojektering og med at indhente en række tilladelser fra Gribskov Kommune m.fl. I 2022 er det planen, at de første anlægsarbejder skal gå i gang således, at projektet kan indvies i 2023, og der kan begynde at komme vand i området. Det vil tage omkring to år, før søen er fyldt op, fra man slukker for pumperne og tager det nye ind- og udløb i brug.

Se kort over de arealer, Naturstyrelsen nu ejer