Nu kommer der meget mere urørt skov i 24 statsskove

Som led i et historisk løft af den danske natur har regeringen og aftalepartierne bag finansloven besluttet at stoppe den kommercielle skovdrift på næsten 9.000 hektar i 24 statsskove. Samtidig er der udsigt til, at endnu mere skov skal være urørt fremover.

Danmark skal have meget mere urørt skov. Regeringen, Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Alternativet har nu besluttet, at den kommercielle skovdrift stopper i knap 9.000 hektar skov fordelt på store områder i 24 statsskove landet over. Dermed stiger arealet med urørt statsskov med over 50 procent.

- Naturen er i krise, og derfor er vi i fuld gang med at give den et historisk løft. Nu lægger vi næsten 9.000 ha statslig skov urørt til gavn for en lang række truede og sjældne dyr og planter. Skovene bliver urørt af skovdrift, men ikke af mennesker eller indsatser, der kan give naturen et løft, så ud over bedre levesteder til dyr og planter får vi også flere vilde naturoplevelser, siger miljøminister Lea Wermelin.

De største udpegninger af urørt skov er i Gribskov, Almindingen og Rold Skov, men der er også udpeget knap så store skove som f.eks. Bidstrupskovene på Midtsjælland, Hannenov Skov på Falster og Rinkenæs Skov i Sønderjylland. Mange af stederne er dele af skovene allerede urørt skov, så her er der tale om en udvidelse af arealet med urørt skov.

Da skovene i lang tid har været designet til skovdrift, er det nødvendigt med en vis naturgenopretning af områderne. Samtidig skal der fortsat være gode rammer for friluftslivet i skovene. Forskere og interessenter har været inddraget i arbejdet med at vælge, hvilke skove der skal være urørt. Forslaget til udpegning af urørt skov er nu sendt i høring. 

På finansloven for 2021 har aftaleparterne derudover afsat midler, så der kan udlægges yderligere urørt skov og dermed skabes et samlet areal af urørt skov i Danmark på op imod 75.000 hektar.

Aftalepartnerne udtaler:

- Rasmus Nordqvist, naturordfører for SF
”Naturen råber på plads, men mere urørt skov er ikke bare godt nyt for naturen, det er godt for alle os, der elsker at komme ud i naturen. De nye urørte skove bliver i den grad et tiltrængt frirum for os mennesker, men mest af alt for naturen, dyrene og træerne.”

- Zenia Stampe, miljøordfører for Radikale Venstre
”Jeg er glad for, at vi allerede nu kan sætte navn på 24 store skove, hvor der fremover vil blive udlagt store områder til urørt skov. Jeg glæder mig allerede til at komme ud og besøge de urørte skovområder og følge udviklingen i det lokale dyre- og planteliv. Det bliver et kæmpe eventyr for alle naturglade danskere. Og så fortsætter vi ellers arbejdet med at skabe endnu mere urørt skov, når vi tager fat på at implementere den historiske store natur- og biodiversitetspakke. Det er virkelig en fantastisk tid for dansk natur og alle os, der elsker den.”

- Rasmus Vestergaard Madsen, miljøordfører for Enhedslisten
”Vi har set alt for mange arter forsvinde, og det er en kraftig påmindelse for os alle om, at der skal gøres noget nu. Naturen er den svage part her, den råber ikke op af sig selv. Det kan kun gå for langsomt med at få udpeget endnu mere urørt skov, og vi har med aftalen om natur- og biodiversitetspakken samlet set en ramme på op mod 75.000 hektar urørt skov, så der er masser at give af endnu.” 

- Torsten Gejl, miljøordfører for Alternativet
”Jeg er imponeret og stolt over den handlekraft, vi sammen med aftaleparterne har lagt for dagen i denne sag. Men den helt store vinder er naturen og biodiversiteten. Nu har vi peget på endnu flere konkrete steder på Danmarkskortet, hvor naturen får førsteprioritet”. 

- Mette Gjerskov, miljøordfører for Socialdemokratiet
”Vi løser ikke naturkrisen med et snuptag, og de nye urørte skove blev i sin tid plantet for at producere træ. Derfor er arbejdet ikke gjort alene ved at sende den kommercielle motorsav på pension, hvis vi hurtigt vil se resultater for naturen. Det er også nødvendigt med naturgenopretning.”

Forslaget til udpegning af urørt skov er i dag sendt i høring og kan findes her: https://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/uroert-skov/hoering/Fakta: Naturgenopretning af skovene

  • Hvor omfattende naturgenopretning der er brug for, og hvor hurtigt, afhænger af den enkelte skov. Dette skal i det kommende år fastlægges for hvert enkelt område i konkrete forvaltningsplaner, som også kommer i offentlig høring.
  • Som led i genopretningen fældes der mindre områder med træer for at gøre skovene mere varierede og for at skabe flere lysninger. Denne del af naturgenopretningen forventes gennemført i en periode efter forvaltningsplanernes vedtagelse på op til seks år for de fleste løvskove og op til 25 år for nåletræsplantager.
  • Hjemmehørende træer (eg, bøg, skovfyr, birk m.fl.) med mange sjældne og truede arter tilknyttet skal som udgangspunkt blive liggende i skovbunden og blive til levesteder for biller og svampe, når de fældes i forbindelse med naturgenopretning. Ikke-hjemmehørende træer som sitkagran, lærk, rødgran m.fl. med få eller færre arter tilknyttet fjernes og sælges som udgangspunkt, når de fældes.
  • Der skal lukkes grøfter og dræn samt bekæmpes invasive arter, og der skal sættes græssende dyr ud i nogle af skovene.

Fakta: Tal for urørt skov

  • De nye udpegninger af urørt skov sker som led i en aftale om at finansiere yderligere urørt skov, som Regeringen og aftalepartnerne bag finanslov 2020 indgik i juni 2020.
  • De knap 9.000 hektar urørt skov er større end Danmarks næststørste skov, Rold Skov, som er på ca. 8.000 hektar.
  • Med de nye udpegninger af urørt skov er der udpeget mere end 25.000 hektar urørt skov på de statslige arealer, som Naturstyrelsen forvalter. Naturstyrelsen forvalter samlet set 210.000 hektar skove og naturområder i Danmark, hvilket svarer til fem procent af Danmarks areal.
  • Ud over de nye knap 9.000 hektar urørt skov stoppede regeringen og aftalepartnere bag finansloven i juni 2020 den kommercielle skovdrift i 10.220 ha tidligere udpeget urørt skov fordelt på 32 skove. En del af den nye urørte skov er udvidelser af områderne med urørt skov i de skove.

Kort over de 24 udpegede områder:

Når høringsperioden starter, kan man se digitale kort over, hvilke dele af de 24 skove, der nu er udpeget som urørt skov. I nogle af skovene er der allerede noget urørt skov, som ligeledes vil fremgå af de digitale kort.

Yderligere oplysninger:

Presserådgiver Michel Bloch Buch-Larsen, Miljøministeriet, tlf. 24771130,
e-mail: miblb@mim.dk.

Naturstyrelsens pressetelefon: tlf. 72543004

What do you want to do ?
New mail