Udkast til Naturstyrelsens faglige oplæg til projektbeskrivelser og forvaltningsplaner for tre kommende naturnationalparker er nu klar

Store planteædende pattedyr, flere livgivende våde områder og fælles knudepunkter for friluftsliv er nogle af de konkrete tiltag, der indgår i Naturstyrelsens faglige oplæg til projektbeskrivelser og forvaltningsplaner for de kommende naturnationalparker i Tranum, Stråsø og Almindingen

Naturstyrelsen er nu klar med faglige oplæg til projektbeskrivelser og forvaltningsplaner for Danmarks tre næste naturnationalparker i Tranum ved Jammerbugt, Stråsø mellem Herning og Holstebro og Almindingen på Bornholm.

De centrale elementer i alle tre oplæg er, at der skal skabes en større variation og dynamik i naturen. Det foreslås at ske ved hjælp af store planteædende dyr som eksempelvis hjorte, bisoner, heste og kvæg. Dyrene vil sammen med flere våde områder være med til at sikre gode levesteder for et væld af planter, dyr og svampe.

En anden fællesnævner er, at når først man har bevæget sig ind i naturnationalparken, vil man støde på færre hegn, end man gør i dag, da de mange kilometer indre hegn, som tidligere er sat op i områderne, vil blive fjernet.

Inddragelse af lokale projektgrupper

Udkastene til projektbeskrivelserne og forvaltningsplanerne for de tre naturnationalparker er udarbejdet med input fra en videnskabelig arbejdsgruppe, en gruppe af nationale interessenter, kommuner og lokale projektgrupper, som der er nedsat for hver enkelt naturnationalpark.

- Der er mange interesser at tage hensyn til, når der sker forandringer i forvaltningen af store, offentligt ejede skove og naturområder. Derfor er alle bidrag fra både borgerne, de nedsatte arbejdsgrupper, kommuner m.fl. vigtige, når vi skriver de kommende projektbeskrivelser og forvaltningsplaner for områderne. Det handler i sidste ende om at sikre en ambitiøs plan for den vilde natur samtidig med, at der i videst muligt omfang tages hensyn til lokale friluftsinteresser, siger Signe Nepper Larsen, vicedirektør i Naturstyrelsen.

Den videre proces:

Udkastene til de tre projektbeskrivelser og forvaltningsplaner bliver nu drøftet med de to nationale arbejdsgrupper og de lokale projektgrupper, hvor de respektive kommuner også er repræsenteret. På baggrund af tilbagemeldingerne fra grupperne vil Naturstyrelsen udarbejde reviderede udkast, som efterfølgende bliver lagt op til politisk drøftelse og godkendelse i aftalekredsen for natur- og biodiversitetspakken (regeringen, SF, Radikale Venstre, Enhedslisten og Alternativet). Udkast til endelige projektbeskrivelser og forvaltningsplaner forventes at blive sendt i offentlig høring i slutningen af første kvartal 2022.

Læs Naturstyrelsens faglige oplæg til projektbeskrivelser og forvaltningsplaner for de tre områder

Naturnationalpark Tranum

Uddrag fra udkastet:

 • Et areal på ca. 2.800 ha foreslås at indgå i Naturnationalparken
 • Stude og vallakker (begge er steriliserede dyr) foreslås udsat i naturnationalparken, og vil sammen med den fritlevende bestand af hjortevildt græsse i området. Der planlægges en stor indhegning med kreaturhegn, dvs. lave hegn
 • Grøfter foreslås lukket, så der opstår flere og større vådområder
 • Mere end 600 ha med ikke hjemmehørende nåletræer planlægges udfaset i løbet af 25 år 
 • Der lægges op til at etablere fire store indgange og fire nye knudepunkter, hvor faciliteter for friluftsliv koncentreres
 • Der foreslås bl.a. etableret et antal udsigtstårne og en ca. 50 km lang riderute uden for hegnet, som vil gå hele vejen rundt om naturnationalparken samt en ny shelterplads med tilknyttet hestefold

Læs hele Naturstyrelsens faglige oplæg til projektbeskrivelse og forvaltningsplan for Naturnationalpark Tranum

Naturnationalpark Stråsø

Uddrag fra udkastet:

 • Et areal på ca. 3.600 ha foreslås at indgå i Naturnationalparken, og heraf foreslås 2600 ha omkranset af et kreaturhegn, dvs. et lavt hegn
 • Den eksisterende fritlevende bestand af krondyr foreslås suppleret med udsætning af reproducerende heste samt stude og på sigt måske vildæsler
 • Grøfter foreslås lukket, så der opstår flere og større vådområder
 • Ca. 400 ha areal med nåletræer planlægges helt eller delvist udfaset i løbet af 25 år – heraf hovedparten ikke hjemmehørende arter. 
 • Alle nuværende officielle indgange til området udstyres med låger, som kan bruges af både gående, ryttere og cyklister.
 • Der lægges op til etablering af en ny lang vandrerute, en riderute, fem store indgange med information og nye faciliteter f.eks. udsigtstårn, bålplads og shelter.

Læs hele Naturstyrelsens faglige oplæg til projektbeskrivelse og forvaltningsplan for Naturnationalpark Stråsø  

Naturnationalpark Almindingen

Uddrag fra udkastet:

 • Et areal på ca. 1.200 ha foreslås at indgå i Naturnationalparken. Den eksisterende indhegning med europæisk bison – også kendt som ”Bisonskoven” – vil indgå i dette areal
 • Krondyr foreslås udsat og skal sammen med bison og dådyr græsse i området
 • Der findes en stor sprækkedal i området, hvor det foreslås, at den nuværende græsning med kvæg fortsættes
 • Grøfter lukkes, så der opstår flere og større vådområder
 • Mindre arealer med ikke hjemmehørende nåletræ planlægges udfaset i løbet af ca. 25 år
 • Alle nuværende officielle indgange til skoven udstyres med låger, 24 stk. i alt, som kan bruges af både gående, ryttere og cyklister. Der etableres to større indgange, ca.  5 markerede vandreruter og et antal udsigtspunkter.

Læs hele Naturstyrelsens faglige oplæg til projektbeskrivelse og forvaltningsplan for Naturnationalpark Almindingen