Persondatapolitik

Dataansvar

Naturstyrelsen behandler ofte personoplysninger, når vi varetager vores opgaver. Naturstyrelsens persondatapolitik forklarer, hvordan vi behandler dine oplysninger. Naturstyrelsen er dataansvarlig og har følgende kontaktoplysninger:

 

Naturstyrelsen

Førstballevej 2

7183 Randbøl

Mail: Obfuscated Email

Tlf.: 72 54 30 00 

CVR: 33 15 72 74

www.naturstyrelsen.dk

Indsamling og formål

Indsamling og behandling af personoplysninger er nødvendig i forbindelse med sagsbehandling, ved indgåelse af kontrakter, ved aftale om ansættelse eller andre formål, som er i overensstemmelse med vores lovbestemte formål og Naturstyrelsen har pligt til at journalisere og gemme oplysninger efter statens arkivregler.

Vi indsamler kun de personoplysninger, som er nødvendige for at kunne opfylde vores forpligtelser.

De personoplysninger, vi indsamler og behandler, er primært kontaktoplysninger i form af:

 •          navn
 •          adresse
 •          telefonnummer
 •          e-mail
 •          bruger-ID
 •          CPR-nummer
 •          CVR-nummer
 •          IP-adresse
 •          domænenavn

Naturstyrelsen indsamler og behandler oplysninger i forbindelse med anvendelse af de selvbetjeningsløsninger, Naturstyrelsen stiller til rådighed.

Naturstyrelsen kan desuden på egen hånd henvende sig til dig og indsamle og behandle opdaterede personoplysninger i forbindelse med kontrol af kontaktoplysninger og identitet for registranter samt validering af kontaktoplysninger ved opslag i CPR og CVR. Det sker for at sikre, at de personoplysninger, vi behandler om dig, er retvisende, hvilket er et krav ifølge bogføringslovgivningen og databeskyttelsesforordningen. Derfor er det også vigtigt, at du selv opdaterer dine personoplysninger løbende i vores systemer. 

 Fair og transparent behandling af personoplysninger

Ved indsamling af oplysninger om dig vil du blive informeret om, hvilke oplysninger vi behandler og til hvilke formål.

Informationssikkerhed

I Naturstyrelsen har informationssikkerhed høj prioritet. Vi har fokus på, hvordan vi beskytter data, systemer og services. Vores høje standard for informationssikkerhed betyder blandt andet, at vi beskytter kritiske og følsomme informationer og informationssystemer mod kompromittering og anden uautoriseret anvendelse. Vi sikrer, at dine personoplysninger ikke bliver tilintetgjort ved en fejl, går tabt, bliver ændret, offentliggjort uautoriseret samt at uvedkommende ikke får adgang eller kendskab til dem.

For at beskytte dine oplysninger bedst muligt ved en eventuel ny databehandling, foretager vi en vurdering af, om vores behandling af dine oplysninger indebærer en høj risiko for dig og iværksætter passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger med henblik på at minimere eventuelle risici.

Databehandleraftale

Vi indgår altid en databehandleraftale med leverandører, der behandler personoplysninger på vores vegne, og vi sikrer, at vores databehandlere lever op til den høje standard for informationssikkerhed og databeskyttelse, som vi kræver.

Sletning af personoplysninger

Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige i forhold til de formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af disse, under hensyntagen til overholdelse af arkivreglerne. Selv om du f.eks. opsiger din aftale om at handle med os, kan vi være forpligtet til at opbevare dine oplysninger i 5 år, jf. statens arkivregler eller regler om journaliseringspligt i lov om offentlighed i forvaltningen. Hvis det f.eks. er oplysninger, som vi har brug for med henblik på at kunne fastlægge eventuelle retskrav, der måtte udspringe af et aftaleforhold, kan vi opbevare oplysningerne længere end 5 år. Vi gennemgår løbende vores behov for opbevaring af oplysninger, så vi ikke gemmer mere end højst nødvendigt.

Udlevering af oplysninger

Naturstyrelsen udleverer ikke personoplysninger til tredjemand med henblik på markedsføring eller til anden kommerciel brug.

 Indsigtsret

Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi har registeret om dig. Ved henvendelse om indsigt i egne oplysninger, stiller vi af hensyn til dig og for at undgå uretmæssig indsigt krav om dokumentation for din identitet.

Hvis du anmoder om det, vil vi informere dig om de oplysninger, vi behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, forretningshemmeligheder eller immaterielle rettigheder.

Hvis du ønsker indsigt i dine personoplysninger, kan du skrive til Obfuscated Email.

Angiv venligst Indsigt i personoplysninger som emne.

Adgang til sletning eller rettelse af dine personoplysninger

Hvis du mener, at vi behandler personoplysninger om dig, som er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Vi skal i så fald bede dig oplyse, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes. 

I nogle tilfælde har vi en forpligtelse til at slette dine personoplysninger. Hvis du mener, at dine oplysninger ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i bekræftende fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Facebook

I Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen benytter vi Facebook til annoncering af nyheder. Det betyder, at vi har indsat kode på hjemmesiden, som videregiver information om din adfærd på hjemmesiden til Facebook. Hvis du er logget ind hos Facebook i den browser, du anvender, vil Facebook knytte denne adfærd sammen med din personlige profil på Facebook.

Formålet med at videregive disse oplysninger til Facebook er at Facebook kan vise dig målrettede annoncer og markedsføring på deres platforme, herunder Instagram. Facebook får således adgang til adfærdsdata, som de benytter til profilering af dig på deres platforme.

Indsigelsesret

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. Hvis du således mener, at dine personoplysninger bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser, kan du kontakte os på Obfuscated Email. 

Hvis din indsigelse er berettiget, ophører vi med behandlingen af dine personoplysninger.

Du skal dog være opmærksom på, at behandling af dine personoplysninger kan være en forudsætning for, at du kan lave en kontrakt med Naturstyrelsen eller få din sag behandlet eller som led i et ansættelsesforhold, da vi som myndighed kan være forpligtet til at indhente oplysningerne f.eks. efter hvidvaskreglerne eller skatteregler.

Cookies

Vi anvender cookies til statistik og brugerundersøgelser på vores hjemmeside. Det giver os blandt andet overblik over hvor mange, der besøger de forskellige dele af vores hjemmeside, ligesom vi kan spørge vores brugere om deres oplevelse af hjemmesiden. På den måde kan vi udvikle hjemmesidens brugervenlighed.

Når du besøger hjemmesiden, ser du et banner med information om cookies til statistik. Hvis du klikker på OK, sættes der sessions-cookies og cookies til at samle statistik, og banneret forsvinder. Oplysningerne i cookies er anonyme for os og bliver ikke koblet til den enkelte bruger.

Spørgsmål

Du kan henvende dig til vores databeskyttelsesrådgiver (DPO), der kan rådgive og besvare spørgsmål om reglerne for behandling af personoplysninger. Du kan henvende dig via mail til: Obfuscated Email.

Kontaktoplysninger for Miljøministeriets Data Protection Officer (DPO) /Databeskyttelsesrådgiver:

 • Tlf.nr: 93 59 70 11
  E-mail: 
  Obfuscated Email

Klageadgang

Du har mulighed for at klage over vores behandling af dine personoplysninger til:

 • Datatilsynet
  CVR nr. 11883729
  Adresse: Borgergade 28, 5., 1300 København K
  Telefon: 33 19 32 00

E-mail: Obfuscated Email

 

Webmaster

Er der problemer med hjemmeside så skriv til Obfuscated Email