Sådan behandler vi dine personoplysninger

Databeskyttelse har høj prioritet i Naturstyrelsen, og vi har fokus på kun at indsamle og behandle de personoplysninger, der er nødvendige for vores opgavevaretagelse.

På denne side finder du information om, hvordan vi behandler dine personoplysninger, og hvilke rettigheder du har.

Vi behandler dine personoplysninger for at udføre den nødvendige sagsbehandling af din henvendelse, den indgåede aftale, det modtagne høringssvar eller i øvrigt for at opfylde vores lovbestemte formål.

Naturstyrelsen er omfattet af journaliseringspligt i henhold til offentlighedslovens regler.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c og e (på baggrund af retlige forpligtelser og som led i offentlig myndighedsudøvelse).
 • Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b (af hensyn til indgåelse eller opfyldelse af en kontrakt).
 • Og i mindre grad databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a (samtykke).

Når vi behandler CPR-numre, sker det med henblik på entydig identifikation efter databeskyttelseslovens § 11, stk. 1.

Når vi undtagelsesvist behandler oplysninger om strafbare forhold, sker det på baggrund af databeskyttelseslovens § 8, stk. 1, idet behandlingen er nødvendig for varetagelsen af styrelsens opgaver.

Vi behandler eventuelle følsomme personoplysninger, som du selv har afgivet, med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e (offentlig myndighedsudøvelse) og 9, stk. 2, litra f (behandling er nødvendig for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares).

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, kan du skrive til Naturstyrelsen via Offentlig Digital Post (e-boks).

Alternativt kan du skrive til Obfuscated Email, men så skal du være opmærksom på ikke at sende følsomme personoplysninger (f.eks. helbredsoplysninger), fortrolige oplysninger (f.eks. CPR-nr.) eller oplysninger om strafbare forhold.

Angiv venligst i emnefeltet, hvilken rettighed du vil gøre brug af.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Hvis vores behandling af dine personoplysninger er baseret på artikel 6, stk. 1, litra e (se afsnittet "Formålet med og retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger"), har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod en sådan behandling af grunde, der måtte vedrøre din særlige situation.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på datatilsynet.dk

Vi indsamler kun de personoplysninger, som er nødvendige for at kunne opfylde vores forpligtelser.
De personoplysninger vi typisk behandler er almindelige oplysninger i form af, fx:

 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • E-mail
 • Bruger-ID
 • Stillingsbetegnelse og hvor du er ansat
 • CPR-nummer
 • Oplysninger om enkeltmandsvirksomheder, bl.a. CVR-nummer
 • Oplysninger om ejendomme og geografiske områder, som er henførbare til dig, bl.a. matr.nr.
 • Indhold i henvendelser fra dig, som kan være henførbart til dig eller andre personer

Naturstyrelsen udleverer ikke personoplysninger til tredjemand med henblik på markedsføring eller til anden kommerciel brug.

Naturstyrelsen videregiver i nogle tilfælde personoplysninger til andre myndigheder som led i vores myndighedsudøvelse, til statistiske og videnskabelige formål samt forskningsformål. Derudover videregiver vi personoplysninger til andre parter, hvis vi er forpligtet i henhold til anden lovgivning.

Naturstyrelsen overlader endvidere dine personoplysninger til styrelsens databehandlere, fx Statens IT.

Hvis vi modtager en anmodning om aktindsigt efter miljøoplysningsloven eller offentlighedsloven kan dette betyde, at der vil blive givet aktindsigt i dine personoplysninger.

Vi overfører ikke dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS.

Har du indgivet høringssvar offentliggøres dette sammen med øvrige høringssvar på styrelsens hjemmeside og/eller høringsportalen.dk.

Særligt vedrørende sociale medier

Naturstyrelsen benytter sociale medier som Facebook og LinkedIN til annoncering af nyheder. Det betyder, at vi har indsat kode på hjemmesiden, som videregiver information om din adfærd på hjemmesiden til Facebook. Hvis du er logget ind på det sociale medie i den browser, du anvender, vil de sociale medier knytte denne adfærd sammen med din personlige profil på det sociale medie.

Formålet er at de sociale medier kan vise dig målrettede annoncer og markedsføring på deres platforme. De sociale medier får således adgang til adfærdsdata, som de benytter til profilering af dig på deres platforme.

 

Dine personoplysninger stammer ofte fra din egen henvendelse til styrelsen.

I nogle tilfælde modtager vi oplysningerne fra andre, fx kan dine oplysninger være indhentet fra registre, eller vi kan have modtaget oplysningerne fra eksempelvis andre myndigheder eller din arbejdsgiver.

Vi kan ikke på nuværende tidspunkt eller generelt sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger.

Dog kan vi oplyse dig om, at oplysninger om dig i Naturstyrelsens elektroniske sags- og dokumenthåndteringssystem vil blive overført til opbevaring i Rigsarkivet efter reglerne i arkivlovgivningen efter afslutning af den journalperiode, hvori sagen er afsluttet.

Naturstyrelsen vil i en periode efter afslutningen af den journalperiode, hvori sagen er afsluttet og overført til opbevaring i Rigsarkivet, jf. ovenfor, fortsat have adgang til at søge oplysningerne frem i en historisk udgave af journalperioden i systemet.

Personoplysninger, der ikke journaliseres i Naturstyrelsens elektroniske sags- og dokumenthåndteringssystem slettes, når der ikke længere foreligger et retligt eller administrativt behov for at opbevare og behandle dem i henhold til Naturstyrelsens politik for sletning af personoplysninger.

I Naturstyrelsen har informationssikkerhed høj prioritet, hvilket bl.a. betyder at vi har vedtaget interne politikker og retningslinjer om informationssikkerhed og databeskyttelse, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine personoplysninger mod at gå tabt eller blive ændret samt mod uautoriseret offentliggørelse eller adgang til dem.

Naturstyrelsen efterlever informationssikkerhedsstandarden ISO 27001 samt statslige tekniske krav til informationssikkerhed. Dette betyder, at organisatoriske og tekniske foranstaltninger løbende tilpasses på baggrund af risikovurderinger.

I det omfang Naturstyrelsen benytter eksterne leverandører til at behandle personoplysninger, er disse underlagt skriftlig instruks og kontrol.

I tilfælde af sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig, som fx risiko for identitetstyveri og lignende, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt, så du kan tage dig dine forholdsregler.

Opdateret den 2. februar 2022.

Vi er dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Naturstyrelsen er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som du har sendt til os eller som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Naturstyrelsen
Førstballevej 2
7183 Randbøl
Mail: Obfuscated Email
Tlf.: 72 54 30 00
CVR: 33 15 72 74

Kystdirektoratet er en del af Naturstyrelsen.

www.naturstyrelsen.dk
www.kyst.dk

Kontakt Naturstyrelsens databeskyttelsesrådgiver (DPO)

Har du spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver:

 • E-mail: Obfuscated Email
 • Telefon: 23 66 10 59
 • Brev: Førstballevej 2, 7183 Randbøl, att. Databeskyttelsesrådgiver

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på datatilsynet.dk.