Ynglefugle på Naturstyrelsen Storstrøms kystlokaliteter i 2019

I 2019 har Naturstyrelsen Storstrøm og DOF Storstrøm aftalt, at der på en række af Naturstyrelsens arealer -primært øer, holme og kystlokaliteter - bliver lavet en ynglefugleoptælling i 2019.

Formålet med overvågningen er dels at få viden om arealernes ynglefuglebestand og dels ønsker Naturstyrelsen Storstrøm forslag til forvaltningsmæssige tiltag på arealerne.


Derudover er der i denne rapport en oversigt over placering af redekasser for Stor Skallesluger på Naturstyrelsens arealer.
Der er ikke i 2019 lavet aftale om fugleovervågning i Naturstyrelsens skovarealer.

Hent: Ynglefugle på Naturstyrelsen Storstrøms kystlokaliteter i 2019