Må jeg bruge åben ild i naturen?

Generelt er åben ild ikke tilladt i naturen, men Naturstyrelsen har anlagt bålpladser og etableret bålhytter, så det magiske "stenalderfjernsyn" alligevel kan nydes af skovens brugere.

Generelt er det ikke tilladt at åbne ild i skoven (jf. adgangsbekendtgørelsen § 26, stk. 1). Ejeren af området kan dog give tilladelse til dette, hvis det ikke strider imod andre bestemmelser (jf. adgangsbekendtgørelsens § 25, stk 2).

Naturstyrelsen har dog etableret bålpladser mange steder i landet, hvor det er tilladt at tænde bål. 

De almindelige regler for brand og åben ild skal dog altid overholdes, jf. Bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding, brug af ild, lys, varmekilder m.v. - især §§ 3, 4. 

Tænd bål med omtanke

 • Find ud af om det er tilladt at tænde bål, der hvor du er.
 • Find ud af om du må samle ved fra skovbunden.
 • Tænd aldrig bål hvis det blæser meget.
 • Tænd aldrig bål hvis der er tørt.
 • Tænd aldrig bål hvis ilden kan brede sig.
 • Tænd aldrig bål tæt på buske og træer.
 • Tænd aldrig bål uden en voksen i nærheden.
 • Sluk altid dit bål, når du er færdig med det

Gældende for Naturstyrelsens bålpladser:

 • Kun brænde, som ligger på jorden på pladsen, må indsamles. Eller brænde som ligger i en brændebeholder ved bålpladsen.

 • Du må kun fælde træer eller indsamle grene mv. i skovbunden til brug på bålpladserne, hvis det fremgår af beskrivelsen for den enkelte overnatningsplads eller bålplads.

 • Pladsen skal være rengjort efter brug. Alt affald medtages - evt. knuste flasker fjernes også.

 • Evt. toilet skal nedgraves og tildækkes efter brug.

 • Ilden skal være slukket, når man forlader bålpladsen.

Særligt i tørre perioder

Når naturen er tør, øger det risikoen for naturbrande. Politiet kan i tørre perioder have udstedt forbud mod brug af åben ild.

Hvis kommuner indfører forbud mod brug af åben ild, afbrænding og lignende, gælder det også på Naturstyrelsens arealer, herunder på bål- og grillpladserne. Beredskabsstyrelsen samler en oversigt over hvilke kommuner, der har indført afbrændingsforbud.

Naturstyrelsens naturområder er åbne hele døgnet rundt, og det er kun i yderste nødstilfælde, at Naturstyrelsen lukker for områder på grund af brandfare.

Læs mere på Beredskabsstyrelsens hjemmeside

 • Tobaksrygning er ikke tilladt i tiden 1. marts – 31. oktober på lyngklædte arealer, bevoksede klitarealer, på græsbevokset skovbund, i nåletræsplantager, i unge løvtræs- og nåletræskulturer. Smid heller ikke cigaretskod og lignende i naturen.
 • Hvis det brænder, så ring 112 – brug evt. 112-appen.