Må jeg indsamle sommerfugle på statens arealer?

Beskyttede arter

Der er i Danmark fredet 34 dagsommerfuglearter, og disse arter må hverken samles ind eller slås ihjel. En liste over arterne kan findes i Artsfredningsbekendtgørelsens bilag I.

Læs listen i Artsfredningsbekendtgørelsens bilag I

Der lever i alt 66 forskellige arter dagsommerfugle i Danmark. Visse arter af de smukke vingede insekter findes kun i et lille antal. De 35 af dagsommerfuglearterne er således rødlistede. Det betyder, at de er truede eller særligt sårbare.

Rødlisten for de danske dagsommerfugle er udarbejdet af Institut for Bioscience på Aarhus Universitet, der har foretaget vurderingen ud fra internationale retningslinjer. Listen bliver løbende revideret.

Læs mere om rødlistede arter på Aarhus Universitets hjemmeside

Indsamling af sommerfugle

Generelt er det ikke tilladt at indsamle dagsommerfugle jævnfør Adgangsbekendtgørelsens § 28, stk. 1, nr. 6. På Naturstyrelsens arealer, kan der dog i begrænset omfang (f.eks. til formidling) indfanges sommerfugle, hvis der ikke er tale om fredede eller rødlistede arter.

Læs mere om adgangsreglerne 

Hvis der alligevel bliver indsamlet rødlistede eller fredede dagsommerfugle, vil Naturstyrelsen politianmelde indsamlerne.

Det er naturligvis tilladt at nyde synet af insekterne, ligesom man gerne må tage fotos af sommerfuglene.

Naturstyrelsens lokalenheder kan give tilladelse til indsamling af rødlistede dagsommerfugle, men kun hvis det foregår som led i et videnskabeligt forskningsprojekt godkendt af Statens Naturhistoriske Museum i København eller Naturhistorisk Museum i Århus.

Indsamling af natsommerfugle i fælder må kun ske efter tilladelse fra Naturstyrelsens lokalenheder.

Find kontaktinformationer for de lokale enheder her

Den danske rødliste

Læs mere om den danske rødliste på Aarhus Universitets hjemmeside.

Indsamling af sommerfugle

Det er naturligvis tilladt at nyde synet af insekterne, ligesom man gerne må tage fotos af sommerfuglene.

For at passe bedst muligt på de rødlistede dagsommerfuglearter i de statslige skove og naturarealer er det ikke tilladt at indsamle dem. Det er beskrevet i Adgangsbekendtgørelsen (i §28, artikel 1, nr. 6).

Hvis der alligevel bliver indsamlet rødlistede dagsommerfugle, vil Naturstyrelsen politianmelde indsamlerne.

Naturstyrelsen kan give tilladelse til indsamling af rødlistede dagsommerfugle, men kun hvis det foregår som led i et videnskabeligt forskningsprojekt godkendt af Statens Naturhistoriske Museum i København eller Naturhistorisk Museum i Århus.

Lovgivning

Generelt er det ikke tilladt at indsamle dagsommerfugle jævnfør adgangsbekendtgørelsens § 28, stk. 1, nr. 6.