Hvornår skal jeg betale?

Skal jeg betale for at bruge statsskovene? Er der brugerbetaling? Og hvor meget skal jeg betale?

Som regel kræver en aktivitet ingen tilladelse

I et begrænset antal tilfælde skal man have Naturstyrelsens tilladelse, før man kan gennemføre en aktivitet.

Det gælder fx:

  • hvor et område skal specialindrettes, fx til en golfbane
  • hvor aktiviteteten eller arrangementet er erhvervsmæssig, fx teambuilding
  • hvor brugeren får en eksklusiv ret, fx ved leje af bygninger, tilladelse til bådebroer/bådeoplæg/badehuse/egen låge til skoven og forpagtning af jord
  • hvor der traditionelt er et marked, fx for fiskeri og jagt
  • hvor det er fastsat i lovgivningen, fx privat lystkørsel med hestekøretøjer udenfor asfalterede veje, stenlagte veje og grusveje eller erhvervsmæssig lystkørsel eller arbejdskørsel med hestekøretøjer, kørsel med travheste mv. Tilsvarende gælder al træning med dyr, fx hunde - læs mere om hundetræning
  • og selvfølgelig hvor Naturstyrelsen skal yde en særlig service, fx opsyn, oprydning eller rengøring.

Principperne for den konkrete vurdering er ens overalt hos Naturstyrelsen, og i vurdering af om der kan gives en tilladelse, indgår om en tilladelse vil fremme eller modvirke de særlige hensyn i naturbeskyttelsesloven og skovloven, som Naturstyrelsen skal varetage. Formål og lovgivningsmæssige rammer udenfor styrelsens virke vil derimod ikke indgå som grundlag for den konkrete vurdering om der kan gives tilladelse.

Her skal du betale

Næsten alle friluftsaktiviteter på Naturstyrelsens arealer er gratis for brugerne, men i nogle situationer skal du dog betale brugen af styrelsens arealer.

Naturstyrelsen kan gøre en tilladelse til en erhvervsmæssig aktivitet eller et erhvervsmæssigt arrangement betinget af en betaling. Det er for, at der ikke skal ske en konkurrenceforvridning over for fx private grundejere og private aktører. Derfor skal man betale en afgift til Naturstyrelsen, som afspejler de lokale markedsforhold, de vilkår som er stillet for tilladelsen, mv.

Om en aktivitet er erhvervsmæssig beror på en samlet, konkret vurdering af arrangementets forhold. Et arrangement er erhvervsmæssigt, hvis det har til formål systematisk at skabe en indtægt. Dette gælder uanset formålet med arrangørens virksomhed i øvrigt.

I styrelsens vurdering indgår således forhold knyttet til systematisk indtægtsskabelse som fx om der umiddelbart kan forventes et overskud af den konkrete aktivitet (rentabiliteten) og aktivitetens omsætning enten eller både for et enkeltstående arrangement og over tid (intensiteten).

Tilladelsen søges via webbooking (inkl. CVR). Eventuelt særlige forhold/ønsker skal fremgå af ansøgningen.

Se mere på Naturstyrelsens bookingside

Retningslinjer for betaling for friluftsaktiviteter

For aktiviteterne gælder bl.a. følgende rammer:

Naturstyrelsen udarbejder for visse aktiviteter vejledende priser i takstblade:

Regler for organiseret brug

Der findes særlige regler for organiseret brug af skove og naturområder.
Reglerne findes i § 7 og § 17 stk 2 i

Bekendtgørelse om offentlighedens adgang til at færdes og opholde sig i naturen