Løn- og arbejdsvilkår

Naturstyrelsen stiller som krav, at arbejdstagere hos styrelsens entreprenører i Danmark skal have sædvanlige danske løn- og arbejdsvilkår. Kravet er baseret på cirkulære om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter og ILO-konvention nr. 94 (International Labour Organization) og skal bl.a. imødegå problemer med underbetalt arbejdskraft hos virksomheder, der løser opgaver for styrelsen.

Naturstyrelsens arbejdsklausul

Det er en betingelse for, at Naturstyrelsen kan acceptere et tilbud, at entrepriseindehaver anerkender styrelsens arbejdsklausul.

Naturstyrelsens arbejdsklausul gælder også for entrepriseaftaler, der ikke er skriftlige. Indholdet af arbejdsklausulen kan ved udbud af konkrete aftaler have særligt tilpassede bestemmelser, der afviger fra de oven for viste.

Ved brud på arbejdsklausulen har Naturstyrelsen mulighed for at håndhæve de i arbejdsklausulen anførte sanktioner. Herudover vil Naturstyrelsen være berettiget til at hæve aftalen.

Løn- og arbejdsvilkår

Arbejdsmarkedets parter kan give nærmere oplysninger om, hvad der er sædvanlige vilkår for de forskellige ansættelsesområder. Arbejdsmarkedets parter er bl.a. Dansk Arbejdsgiverforening, Fagbevægelsens Hovedorganisation, Dansk Byggeri og af særlig relevans i forhold til skovbrug fagforbundet 3F og Gartneri Landbrug og Skovbrugets Arbejdsgivere.

Dokumentationskrav ved skriftlige tilbud

I forbindelse med skriftlige tilbud skal der indgives særlig entrepriseindehavererklæring, hvor tilbudsgiver anerkender Naturstyrelsens arbejdsklausul.

I tilfælde, hvor entrepriseindehaver og eventuelle underentreprenører har tiltrådt eller indgået gældende dansk overenskomst, fremsendes dokumentation herfor. Hvis entrepriseindehaver og eventuelle underentreprenører ikke har tiltrådt eller indgået gældende dansk overenskomst, skal der før arbejdet påbegyndes indgives særskilt arbejdstagererklæring for hver arbejdstager.

Arbejdstagererklæring (-erne) er bilag til entrepriseindehavererklæringen og skal underskrives af både entrepriseindehaver og arbejdstager. Erklæringerne udleveres af Naturstyrelsen før aftaleindgåelse.

Krav om registrering af udenlandske virksomheder, der midlertidigt leverer tjenester i Danmark

Udenlandske virksomheder skal registrere oplysninger om virksomheden og om dens aktiviteter i Danmark til Erhvervsstyrelsen i Registret for udenlandske tjenesteydere (RUT). Yderligere oplysninger fås på virk.dk.