Højby Sø

1. Mål og planer

1.1a Overordnede målsætninger

Søerne har stor værdi som et væsentligt bidrag til områdets variation. Det er søerne som landskabselement, sammen med det rige fugleliv og de kulturhistoriske interesser, der vil blive prioriteret i den kommende periode.

1.1b Planlagte tiltag

Der er planlagt konkrete tiltag til iværksættelse indenfor den førstkommende 5-6 års periode. De planlagte tiltag bidrager til opfyldelsen af de mere langsigtede mål for området. I forbindelse med færdiggørelse af Nygård Sø vil der blive etableret p-pladser og publikumsfaciliteter her for at formidle dette nye naturområde.

Kortet viser de mest markante ændringer.

1.2 Landskabsplan

Der ses på mulighederne for at give en bedre adgang til landskabet ved Højby Sø, f.eks. gennem en sti mellem Nygård Sø og Højby Sø, hvis der kan findes enighed om dette med naboerne. Nygård Sø evalueres ved næste planrevision.

Kortet viser den langsigtede landskabsplan.

1.3 Naturnær skovdrift

Det skovbevoksede areal udgør omkring 3 hektarer, som ikke forventes at levere træ af betydning i planperioden.

Kortet viser den langsigtede skovudviklingsplan.

1.4 Naturpleje

Arealet syd for Højby Sø vil fortsat blive afgræsset i den kommende periode.

Fuglelivet sikres uforstyrrethed ved at undlade færdselsfremmende pleje af bredden langs øst- og nordøstsiden af Højby Sø.

Bilag med oversigt over naturarealer og plejetiltag kan findes her (pdf)

1.5 Plejetiltag for kulturmiljøet

Stenstrup Troldstuer søges fortsat plejet som et partnerskab. Der udarbejdes plejeplan for Næsholm efter endt retablering.

Bilag med plejeplan for fortidsminder på alle arealerne kan findes her (pdf)

1.6 Friluftsliv

Det nuværende niveau med faciliteter opretholdes ved Højby Sø. Højby Sø udpeges som friluftszone omkring Højby og den østlige del af søen, hvor stien går. Den vestlige del af søen udpeges som stillezone.

Ved Nygård Sø igangsættes der en udvikling, der skal tilgodese de besøgende. Der bliver primært tale om formidling af historien, etablering af parkeringsplads og opsætning af bord- bænkesæt til publikum.
Formidlingen sker i samarbejde med kommunen. Hele området udpeges som friluftszone.

Kortet viser planen for inddeling af arealerne i områder med forskellig friluftsmæssig benyttelse.

2. Beskrivelse

2.1 Generelt

Arealerne ligger i den nordligste del af Odsherred, tæt ved Højby. Selve Højby Sø blev genetableret i 1990 og Nygård Sø regnes med at være klar til at få tilført vand i løbet af 2013.

Kortet viser naturtyper og arealanvendelse.

Arealsammenstilling hhv. for skovarealer og lysåbne naturarealer.

Tabel: Skovbevoksede arealer

 Areal i hektar
Bøg1,9
Eg1,2
Ikke skovbevokset81,4
Total84,5

 

Tabel: Lysåbne naturarealer

 Areal i hektar
Søer m.v.36,3
Eng4,0
Mose1,4
Naturareal i alt41,7
Slette12,5
Andet27,2
Andre arealer i alt39,7
Lysåbne naturarealer i alt81,4

2.2 Jordbundsforhold

Ikke relevant.

2.3 Landskab

Søerne ligger landskabeligt meget åbent. Det er i skrivende stund ikke et helt færdigt projekt ved Nygård Sø, så den landskabelige vurdering er svær at se.

2.4 Skoven

Skovrejsningsarealer på omkring tre haktarer, hvor der først høstes træ fra næste planperiode.

Kortet viser særligt beskyttet skov.

2.5 Natur

Søen er rasteplads for talrige vandfugle, som også benytter de omkringliggende arealer til fouragering. Der er registreret §3-arealer med fersk eng syd for søen.

2.6 Kulturmiljø

Nygård Sø

I den opdæmmede sø lå tidligere borgen Næsholm. Søen er ved at blive genskabt og den gamle bro over søen til borgbanken genopført. Det sker i et samarbejde med blandt andet A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Nordea Fonden, Odsherred Kommune og Odsherred Museum.

Stenstrup Troldstuer

Dobbelte jættestuer, udgravet og gjort offentlig tilgængelig. Jættestuerne er blevet anvendt til begravelser gennem en lang periode, og udgravningen har derfor givet skeletrester fra flere tidsperioder. Højen er et velbesøgt fortidsminde.

Højby Sø

Der er ikke registreret fortidsminder på Naturstyrelsens arealer. Højby Sø var dog tidligere en del af forsvarsværket for "Borren", en middelalderborg hvis voldsted findes nord for søen.

2.7 Friluftsliv

Højby Sø ligger helt op af Højby og er besøgt af såvel de lokale borgere i Højby, som gæster på Højby Kro og Hotel Højby Sø. I 2013 blev der indgået et samarbejde mellem Naturstyrelsen og Højby Lokalråd vedrørende pasning af arealerne. Faciliteterne blev samtidigt udbygget med en renovering af stien rundt om dele af søen og et par ekstra bord- og bænkesæt. Stien er af hensyn til fuglelivet begrænset til den østlige side.

Når projektet ved Nygård Sø står færdigt er det forventningen at mange historisk interesserede vil lægge vejen forbi.

3. Gældende udpegninger

3.1 Natura 2000 udpegninger

Ingen udpegninger i området.

3.2 §3 områder

Området omfatter især store arealer med §3-beskyttet sø. Derudover findes også andre beskyttede naturtyper.

3.3 Regionale udviklingsplaner og kommuneplaner

Ingen regionale udviklingsplaner for området.

3.4 Fredninger og vildtreservater

Højby Sø er omfattet af fredningen Højby Kirkefredning, reg.nr. 01799.01, FN-kendelse af 31/3 1965.

Formålet med fredningen er at værne om Højby Kirkes omgivelser.

Fredningen er i princippet en statusquo-fredning af omgivelserne. Der er forbud mod bebyggelse og udsigtsødelæggende beplantninger.

Se kendelsen her (pdf)

3.5 Drikkevandsinteresser

Højby Sø og Nygård Sø ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser.

3.6 Råstofplaner

Den sydvestlige del af Højby Sø er råstofinteresseområde.

3.7 Naturskovstrategien

Der er ingen udpegninger.

3.8 Frøavlsbevoksninger og forsøgsarealer

Ingen frøavlsbevoksninger eller forsøgsarealer.