Røsnæs

1. Mål og planer

1.1a Overordnede målsætninger

Røsnæs er blandt de områder på enheden, som har størst landskabelig værdi, og skal forsat drives med særlig vægt på landskabshensyn. Naturindholdet er meget højt og veldokumenteret i dette Natura 2000 område, og især overdrevsnaturen har en høj værdi og skal fortsat have høj prioritet. Der er mange militærhistoriske spor i området, der er blevet formidlet i forbindelse med et projekt lavet i løbet af de sidste par år. Der vil fortsat være vægt på formidlingen af det kulturhistoriske aspekt på Røsnæs. Det er et af enhedens mest besøgte områder, og det har derfor meget høj prioritet, at opretholde en høj standard for områdets faciliteter. Vedproduktionen er af underordnet betydning.

1.1b Planlagte tiltag

Der er planlagt konkrete tiltag til iværksættelse indenfor den førstkommende 5-6 års periode. De planlagte tiltag bidrager til opfyldelsen af de mere langsigtede mål for området. Det drejer sig om anlæggelse af mindst to nye søer og om rydning af yngre krat og rynket rose, der har spredt sig på overdrev og sletter.

Kortet viser de mest markante ændringer.

1.2 Landskabsplan

Der er gjort meget for at synliggøre det smukke landskab på Røsnæs. Den nuværende balance mellem åbne vidder med smukke udsigter over havet, brudt af de spredte småskove, giver ikke anledning til større landskabelige tiltag. Der bekæmpes rynket rose for at den ikke overtager engene og forstyrrer landskabskigget.

1.3 Naturnær skovdrift

Den forstlige udnyttelse af skovene på Røsnæs tillægges en helt underordnet betydning. Fiskerhus Skov og Bavnebjerg Skov drives fortsat som græsningsskov. Det overvejes, om yderligere skovarealer med fordel kan indgå i afgræsningen. Den langsigtede udvikling mod mere heterogene skove af naturligt hjemmehørende arter fremmes. Ved udtynding af skovene lægges vægt på de natur- og oplevelsesmæssige hensyn, mens vedkvaliteten prioriteres lavere.

Den vestligste skov ved fyret vil på sigt udvikle sig mod en meget blandet skov. Der vil ikke være egentligt drift af skoven, der har karakter af værnskov.

Kortet viser den langsigtede skovudviklingsplan.

1.4 Naturpleje

Overdrevsarealerne plejes fortsat ved afgræsning suppleret med tidvis rydning af krat. Slettearealerne plejes ved afgræsning evt. i kombination med slæt for at udpine jorden og understøtte udvikling mod overdrev og ferske enge. Der arbejdes løbende på at optimere græsningen i forhold til biodiversitet og publikums oplevelsesmuligheder under hensyn til de økonomiske muligheder. Der ryddes enkelte af de yngre kratbevoksninger jf. natura 2000 plejeplanen. De tiltag vil bl.a. gøre biotopen bedre for Fransk Bredpande.

Der etableres 2-4 nye vandhuller for at gør området mere attraktivt for klokkefrøer.

Bilag med oversigt over naturarealer og plejetiltag kan findes her (pdf)

1.5 Plejetiltag for kulturmiljøet

Skansen på Røsnæs plejes fortsat og suppleres i perioden med registrering af spor fra fra Englandskrigene, 2. verdenskrig og den Kolde krig.

Bilag medplejeplan for fortidsminder på alle arealerne kan findes her (pdf)

1.6 Friluftsliv

Røsnæs er meget besøgt af publikum på grund af den unikke natur og det smukke landskab. Området har derudover en spændende kulturhistorie. I den følgende planperiode vægtes formidlingen af kulturhistorien højt med udstillinger og temaruter om militærhistorie. Sideløbende sikres der plads til den del af publikum der ønsker en mere fredfyldt naturoplevelse. Dette sker ved at sikre en fornuftig balance i faciliteterne og tilbuddene til publikum ved at koncentrere tilbuddene i facilitets- og friluftszoner, mens der tages hensyn den mere stille del af publikum i stillezoner.

Indenfor facilitetszonerne, vil der løbende ske en vurdering af behovet for at udvikle faciliteterne. Med færdiggørelsen af udstillingerne vurderes det, at udbuddet i vid udstrækning tilgodeser behovene for nuværende. Der vil derfor i denne planperiode primært blive satset på at vedligeholde nuværende faciliteter i god stand. Der er udlagt 4 facilitetszoner på Røsnæs.

Indenfor friluftszonerne, etableres der som udgangspunkt ikke nye faciliteter, men stier, temaruter m.m. vedligeholdes i god stand, så publikum føler sig velkomne.

I stillezonerne vægtes hensynet til den stille del af publikum højest. Der vil derfor ikke ske nogen form for udvikling af faciliteter for friluftsliv her. Her er stillezonerne lagt så muligheden for den stille naturoplevelse er vurderet til at være størst mulig.

Kortet viser planen for inddeling af skoven i områder for forskellig friluftsmæssig benyttelse.

2. Beskrivelse

2.1 Generelt

Området ligger yderst på Røsnæs og er Sjællands vestligste punkt. Området består fortrinsvis af overdrev og engarealer, der grænser til Sejerø Bugten på nordsiden og til Kalundborg fjord på sydsiden. Området har ikke stor værdi for træproduktionen, men indeholder store naturværdier og er meget besøgt af publikum.

Kortet viser naturtyper og arealanvendelse.

Arealsammenstilling hhv. for skovarealer og lysåbne naturarealer.

Tabel 1: Skovarealer

 Areal i hektar
Bøg13,8
Eg9,0
Ask og ær1,6
Andet løvtræ0,6
Picea-arter1,3
Andet nåletræ5,4
Ikke skovbevokset163,9
Areal i alt195,6

 

Tabel 2: Lysåbne naturarealer

 Areal i hektar
Søer m.v.3,3
Strandbred7,7
Mose5,4
Strandeng2,2
Overdrev24,1
Krat6,4
Naturareal i alt49,1
Slette107,7
Vej1,5
Andet5,6
Andre arealer i alt114,8
Lysåbne arealer i alt163,9

2.2 Jordbundsforhold

Det stærkt kuperede landskab på Røsnæshalvøen er et af Danmarks mest imponerende istidslandskaber og et omdrejningspunkt for forståelsen af begivenhedsforløbet i den seneste fase af sidste istid.

Halvøen har en meget kompleks dannelseshistorie, fordi landskabet er et resultat af gletsjerfremstød fra forskellige retninger kombineret med, at der er plastisk ler i undergrunden.

2.3 Landskab

Røsnæs er dannet som en randmoræne af Storebæltsgletscheren under sidste istid. Næsset ligger med Sejerøbugten mod nord og Kalundborg Fjord mod syd, og man kan fra flere steder se de to kyster samtidig, og i klart vejr se til Fyn og Samsø og undertiden helt til Jyllands kyster. Røsnæs giver med sine bløde bakker, sine stejle kystskrænter og markante topografi en stor landskabelig oplevelse.

For at opretholde balance mellem de åbne vidder og de små skove, er det nødvendigt fortsat at græsse de store overdrev. Ligeledes har de mange dyr også en oplevelsesmæssig værdi.

Kortet viser den langsigtede landskabsplan.

2.4 Skoven

Skovarealerne på Røsnæs, som udgør ca. 15 %, skal alene understøtte hensyn til natur, landskab og friluftsliv, mens træproduktionen er helt underordnet. Bøgeskovene er Natura 2000 skovtype og skal bevares som sådan. Løvtræbevoksningerne af eg og bøg mod øst i afdeling 421 og 422 er plantet i 2005, og vil på langt sigt kunne indgå sammen med overdrevsarealerne i græsningsskov. Fyrreskoven mod vest i afdeling 401 består af markante, gamle østrigske fyr med undervækst af løvtræ.

Kortet viser særligt beskyttet skov.

2.5 Natur

Røsnæs er et område med store naturmæssige kvaliteter. Karakteristisk er de sydvendte skrænter, som med deres beliggenhed i en tør og solrig klimazone er levested for en række varmekrævende arter. Der er betydelige arealer med overdrev med stor artsrigdom. Et særligt kendetegn er også de gamle krat i Vindekilde, som danner mosaik med overdrevsarealerne. Der er i nyere tid genskabt flere vådområder, som sammen med de oprindelige moser udgør habitater for en række arter. Der blev i 1998 udsat klokkefrø som reserve for den oprindelige bestand på Nekselø, hvis denne skulle kollapse. Klokkefrøbestanden på Røsnæs trives godt og udgør nu en af Nordeuropas talrigeste bestande.

Væsentligste naturtyper: overdrev inkl. gamle krat, kystnatur med fri dynamik, søer og moser, arter med særlige krav til forvaltningen (eksempelvis klokkefrø, fransk bredpande)

2.6 Kulturmiljø

Der er kun registreret få fortidsminder på Røsnæsspidsen.

Røsnæs strategiske placering viser sig ved spor af militære anlæg fra flere epoker. Englandskrigen, 2. verdenskrig og Den kolde Krig. Sporene formidles og beretter deres historie for mange i dag.

Der findes et fint kulturmiljø omkring fyret og et bevaret herregårdsmiljø på Røsnæsgården

2.7 Friluftsliv

Røsnæs tilbyder med dets enestående natur og landskab nogle unikke muligheder for publikum.
Målinger af besøgende viser, at der årligt er op mod 180.000 besøgende på Røsnæs.

På Røsnæs er det adgang via 3 større parkeringspladser. Ved den store parkeringsplads mod vest er der opsat flere bord- og bænkesæt. Ved Skanseskoven er der en lejrplads med bålsted og shelters. Ved Vågehøj er der indrettet udstilling i bunkeren. I fyret og Fyrmesterboligen er der indrettet udstilling og åbnet for adgang og der er afsat temaruter i landskabet, der omhandler Røsnæs som militærhistorisk landskab. Der er i den forbindelse også åbnet en lille cafe ved fyret, der drives af Skovhjælpere og lokale frivillige.

Hovedparten af de besøgende kommer for at opleve naturen, eller nyde medbragt mad eller kaffe ved bord- bænkeområdet ved den store parkeringsplads. Det er derfor særligt omkring parkeringspladserne og på strandene, at der er stor koncentration af publikum. Muligheden for adgang til fyret og fyrmesterboligen med udstillingerne og åbningen af cafeen har allerede medført flere besøgende til spidsen. Det forventes at temaruterne i landskabet vil betyde, at publikum vil fordeles mere i landskabet.

På Røsnæs kommer også en større mængde besøgende, der efterspørger ro og mere stille naturoplevelser.

3. Gældende udpegninger

3.1 Natura 2000 udpegninger

Røsnæsspidsener en del af Natura 2000 område nr.166 Røsnæs, Røsnæs Rev og Kalundborg Fjord.

Se Natura 2000-planen her

3.2 §3 områder

Området omfatter især store arealer med §3overdrev.Derudover findes også andre §3 beskyttede naturtyper som strandeng og søer.

3.3 Regionale udviklingsplaner og kommuneplaner

Kommuneplan kan læses her

3.4 Fredninger og vildtreservater

Sydkysten af Røsnæs er omfattet af fredningen Røsnæs Sydkyst, reg.nr. 00137.000, OFN-kendelse af 08/11 1971.

Formålet med fredningen er bevaring af landskabet af landskabelige og naturvidenskabelige grunde.

Fredningen er en status quo-fredning. Der er forbud mod bebyggelse, tilplantning, rydning af krat og terrænreguleringer.

Se kendelsen her

3.5 Drikkevandsinteresser

Røsnæs ligger i et område med almindelige drikkevandsinteresser.

3.6 Råstofplaner

Området er udpeget som råstofinteresseområde.

3.7 Naturskovsstrategien

Ingen eksisterende udpegninger.

3.8 Frøavlsbevoksninger og forsøgsarealer

Ingen frøavlsbevoksninger eller forsøgsarealer.