Forpagtning af arealer til slæt – Hjortegård og Bøgely

Naturstyrelsen udbyder forpagtning af 9,9 hektar beliggende nær Pedersker til slæt.

Adgangsveje markeret med stiplet linje. Hhv. fra Pederskervejen 72, 3720 Aakirkeby og Ølenevej 71, 3720 Aakirkeby

Forpagtningen udbydes af

Naturstyrelsen Bornholm
Adresse: Ekkodalsvejen 2, 3720 Aakirkeby
Telefonnummer: 72 54 30 00
Kontaktperson: Skovfoged Mejse Holm, mejho@nst.dk

Beskrivelse af forpagtningen

Formål

Formålet med forpagtningen er at sikre konverteringen af landbrugsarealer til naturarealer. Forpagtningen skal derfor sikre, at der bliver fjernet næringsstoffer fra arealerne og at der gives rum til naturtiltag på arealerne.

Generelt

  • Arealet er 9,9 ha og er beliggende på matr. nr. 31i og 35a Pedersker– se kortbilag i kontraktudkastet og oversigtskort i udbudsannoncen.

  • Kontrakten løber i 5 år fra d. 1. januar 2024 til d. 31. december 2028.

    Arealets drift
  • Forpagter tager minimum et slæt årligt. Slættene tages som natur- og vildtvenlige slæt jf. bilag.

Bindinger

  • Arealerne må ikke omlægges, tilsås yderligere, sprøjtes eller gødes - hverken handelsgødning, gylle eller andet.

Særlige forhold

  • Flere kanter af markerne er tegnet ud af denne forpagtning i forhold til de eksisterende marker. På disse arealer må ikke tages slæt. Arealerne er udlagt for at der naturligt kan etableres skovbryn samt fordi arealerne skal henstå med lang vegetation af hensyn til insekter, fugle og pattedyr.

Støtte og tilskud

  • Forpagter har mulighed for at udnytte de støttemuligheder, der er på arealet. Det er forpagters ansvar at vurdere, hvor meget af arealet, der er støtteberettiget til grundbetaling.

Yderligere information

  • For yderligere information om arealerne henvises til vedlagte udkast til forpagtningsaftale samt kortbilag.

Afgivelse af tilbud

Naturstyrelsen ønsker tilbud på forpagtningen for ovenstående areal på de vilkår, der er beskrevet i kontraktudkastet, jf. bilag 1. Hvis du ønsker at afgive et tilbud, skal det ske via tilbudsblanketten, jf. bilag 2

Læs kontraktudkastet grundigt inden du afgiver bud!

Der gøres opmærksom på, at forpagtningsafgiften reguleres årligt med nettoprisindekset for januar måned i opkrævningsåret.
På tilbudsblanketten skal det klart og entydigt angives, hvilken fysisk eller juridisk person der er tilbudsgiver og dermed ansvarlig over for ordregiver.

Tilbudsblanketten med tilhørende bilag skal være skrevet på dansk.
Tilbudsblanketten skal sendes til Naturstyrelsen Bornholm, Ekkodalsvejen 2, 3720 Aakirkeby eller som e-mail til Obfuscated Email.

Tilbudsblanketten skal modtages i en forseglet kuvert, eller en e-mail, der tydeligt skal markeres med ”Tilbud på forpagtning af Hjortegård og Bøgely” og med ”Må ikke åbnes i postmodtagelsen”.

1. Frist for afgivelse af tilbud

Tilbudsblanketten skal være Naturstyrelsen i hænde senest d. 16. november 2023 kl. 9.00. Tilbudsblanket modtaget efter dette tidspunkt vil ikke blive taget i betragtning.
Når der er afgivet tilbud, er tilbudsgiver forpligtet til at vedstå det i 30 kalenderdage fra tilbudsfristens udløb, dog kun indtil der er indgået kontrakt. Hvis Naturstyrelsen accepterer tilbud i vedståelsesperioden, er tilbudsgiver derfor forpligtet til at skrive under på kontrakten. Efter kontrakten er underskrevet, kan man kun træde ud af den i forhold til kontraktens bestemmelser om opsigelse.
De tilbud, der modtages rettidigt, vil blive åbnet umiddelbart efter tilbudsfristens udløb. Tilbudsgiver har ikke adgang til at overvære åbningen af tilbud.

2. Forbehold

Er der i tilbuddet taget væsentlige forbehold for grundlæggende elementer i udbudsmaterialet, kan det medføre, at Naturstyrelsen ikke tager tilbud i betragtning. Grundlæggende elementer kan eksempelvis være forbehold vedr. pris, tidsfrister mm. Naturstyrelsen er dog berettiget til at afvise ethvert tilbud med forbehold uanset forbeholdets karakter.

3. Vurdering af tilbud

Naturstyrelsen vælger at indgå en aftale med den, der giver det højeste bud.
Naturstyrelsen forbeholder sig ret til at forkaste samtlige tilbud på et areal, hvis den tilbudte pris ikke er tilfredsstillende.

4. Kontraktgrundlag

Der indgås aftale om forpagtningen på baggrund af kontraktudkastet, bilag 1.

5. Annullation

Naturstyrelsen forbeholder sig ret til at annullere det samlede udbud indtil udbudsforretningen er afsluttet med endelig indgåelse af kontrakt, såfremt der foreligger en ikke-usaglig begrundelse herfor.

6. Spørgsmål og rettelser

Er der spørgsmål eller forslag til rettelser til udbudsmaterialet, kan tilbudsgiver kontakte ordregiver som anført øverst i annoncen. Rettelser eller tilføjelser vil blive lagt på hjemmesiden løbende i et separat dokument.

7. Bilagsliste

Bilag 1: Kontraktudkast

Bilag 2: Tilbudsblanket

Bilag 3: Faktaark Naturpleje

Bilag 4: Faktaark Vildtvenlig Høst

Bilag 5: Naturmålsplan - Hjortegård og Bøgely

Bilag 6: Spørgsmål og svar