Juelstrup Sø

Først var her vådområde. Så var her marker - og nu er her vådt igen. Den genoprettede Juelstrup Sø og området omkring den er idag et grønt og blåt åndehul for borgere i nærheden - og hjem for et rigt og varieret fugleliv.

Find vej

Parkering

Der er to p-pladser nord for søen, hvor nærmeste adresse er: Køreteknisk Anlæg, Hæsumvej 57, 9530 Støvring.

Der er en P-plads syd for søen, hvor nærmeste adresse er: Hjedsbækvej 24, 9530 Støvring.

Se p-plads på Google Maps

Offentlig transport:

Bus nr. 52 kører fra Støvring St. til Juelstrupparken, hvorfra man kan gå til Julestrup Sø.

Planlæg din rejse på rejseplanen.dk

Praktisk

Oplevelser ved Juelstrup Sø

1. Velkommen til Juelstrup Sø

Juelstrup Sø er blevet til ved et naturgenopretningsprojekt, der tog sin begyndelse i 2004, da Naturstyrelsen Himmerland og Rebild Kommune (daværende Støvring Kommune) i fællesskab ønskede at skabe flere friluftsmuligheder for Støvrings borgere.

I de indledende undersøgelser kom parterne vidt omkring, da det ikke længere var til at se, at her engang havde været en sø. Hedesøen på godt 70 hektar var nemlig forsvundet i perioden 1910-1921 i forbindelse med tørvegravning både her og den tilstødende Buderupholm Møse. Søen havde inden da været hjemsted for et meget rigt fugleliv og mange forskellige fiskearter.

Den oprindelige sø var en grundvandsdannet sø, dvs. den havde ingen tilløb, og vandstanden var derfor afhængig af nedbørsmængden og den aktuelle grundvandsstand.

Sådan er det også i dag. For at sikre vandforsyningen fra søens oprindelige opland ledes vand syd for Hjedsbækvej og vand fra det afskårne opland øst for motorvejen ind i søen. Vandstanden varierer en del, men har en gennemsnitsdybde på ca. 1,3 meter og knap 3 meter på det dybeste sted. Den tidligere ø Tanholm (Terneholm) er med tiden genopstået i søen.

Siden 1921 blev området brugt til alt andet end natur; der var blevet anlagt motorvej, nedgravet naturgasledning, opstillet højspændingsledninger og etableret industrikvarter i søens opland.

Arbejdet med at genskabe søen var således udfordrende både i forhold til arealets aktuelle anvendelse og ejerskab. Genetablering af søen blev afsluttet i 2010. Idag bruges området flittigt af mennesker og fugle som et grønt og blåt åndehul tæt på byen.

Fra begyndelsen har særligt to arter været karakteristiske for området. Den Gråstrubede Lappedykker var en af de første fugle, der vendte tilbage til søen, og i de første år var der op til 15 par i søen. Juelstrup Sø er åbenbart et godt sted at være for lappedykkere, for det sidste par år er alle 5 arter af lappedykkere observeret i løbet af året. Blandt andet har Nordisk Lappedykker de sidste 2 år været sommergæst.

Den anden karakteristiske art for området er Lille Præstekrave. Den har nydt godt af, at der bliver gjort en indsats for at holde en del af området fri for høj græsvegetation.

Græsarealerne med enge og overdrev afgræsses med kreaturer og heste og er med deres afgræsning med til at holde græsset nede i højde så den lavvandede sø ikke vokser til i tagrør og andre høje vækster. Det gør søen til et attraktivt opholds- og ynglested for ænder, gæs og vadefugle, hvilke der er gode muligheder for at opleve fra stien rundt om søen. Der er efterhånden observeret 50 forskellige arter blandt disse - et imponerende antal, når man tænker på, at søen ligger som nærmeste nabo til motorvej E45.

2. Hundeskoven

Faciliteterne i området er etableret med input fra både aktører og kommende brugere. Et af de helt store ønsker var en hundeskov, som er et område, hvor hunde må løbe frit uden snor, så længe de er under fuld kontrol af ejeren.

Ønsket om en hundeskov blev kombineret med ønsket om at plante mere skov, såkaldt skovrejsning. Den 10 hektar store hundeskov, der ligger imellem Juelstrup Sø og motorvejen, rummer derfor også et område, hvor træer er plantet som omridset af den velkendte hund fra Naturstyrelsens hundepiktogram.

Det her piktogram, som bliver kaldt Himmelhunden, er 10.000 gange større end de små skilte på Naturstyrelsens røde pæle. I skoven kommer du via vandrestier forbi både åbne græsarealer og nyplantet skov med mange forskellige træarter og blomstrende buske.

3. Cirkelskoven

I Cirkelskoven ved siden af naturbasen kan du gå på opdagelse blandt 25 forskellige slags træer og buske. Skoven her er nemlig tilplantet i cirkler med 25 forskellige træ- og buskarter: ask, fuglekirskebær, dunbirk, avnbøg, stilke, bøg, småbladet lind, spidsløn, rødel, almindelig syren, hassel, almindelig høg, skovæble, tørst, almindelig hvidtjørn, seljepil, navr, havtorn, rød kornel, sargentsæble, hunderose, fjeldribs og slåen.

Hent info om træerne i Cirkelskoven her (PDF)

4. Naturbasen

Naturbasen er et naturligt udgangspunkt for mange oplevelser ved Juelstrup Sø. Her finder du madpakkehus, toilet, borde og bænke, bålpladser med grillriste, skur med brænde og en brændekløver.

I tilknytning til basen kan du også overnatte primitivt i telt eller hængekøje.

Tæt på naturbasen finder du et område med udstyr til naturfitness. På et skilt kan du se forslag til forskellige øvelser, som også kan udføres på almindelige elementer i skoven. Redskaberne på fitnessbanen kan bruges af alle.

Hent side med øvelser i PDF-version her.

5. Sørup Mose

Mellem Juelstrup Sø og landsbyen Sørup ligger Sørup Mose. Landsbyen forbindes med søen via Wittrup Sporet, som er en del af Spor i Landskabet. Spor i Landskabet er et samarbejde mellem organisationer og myndigheder, hvor der skabes bedre adgang til naturen for landets borgere.

Læs mere om Wittrup Sporet her

Læs mere om Spor i Landskabet her