Dyr og planter i Vokslev Kalkgrav

Dyr 

Krybdyr

Krybdyr har gode vilkår mellem kalkblokkene i den solbeskinnede kalkgrav. Man kan møde såvel almindelige markfirben, markfirben og stålorm i området, ligesom man kan være heldig at se en hugorm eller en snog. 

Fisk

Binderup Å, der løber langs kalkgraven, er en af Danmarks bedste gydepladser for ørred. Å-strækningen har formodentlig Danmarksrekord i tæthed af ørredyngel. Det rene vand, en nyanlagt faunapassage og grødebanker med vandranunkel og vandstjerne skaber fysisk variation og danner fiskeskjul. 

Insekter

Den beskyttede kalkgrav med et rigt planteliv og de mange forskellige træer og buske tiltrækker mange dagsommerfugle og andre insekter. Binderup Å har væld af vandinsekter. Her klækkes vårfluer, døgnfluer og slørvinger. 

Fugle

Vandstæren, isfuglen og bjergvipstjerten kan opleves langs Binderup Å. I skov og krat er der et rigt fugleliv. Blåmejser, musvitter, gransangere, løvsangere og spætmejser er nogle af beboerne. Om vinteren får området besøg af kvækerfinker, siskener, sjaggere og silkehaler.

Planter 

Vokslev rummer mange forskellige plantesamfund takket være tilgængeligheden af vand, kalkundergrunden og påvirkningen fra græsning. Den anlagte sti fra fra Huul Mølle til Vokslev går både gennem kalkgravens frodige krat og varieret, selvsået løvskov og op over det åbne afgræssede kalkoverdrev på ådalens skrænter. Den smalle ådal er stort set uopdyrket, så engene er usædvanligt rige på sjældne planter, blandt andet orkidéer og engblommer. Der vokser op mod 100 forskellige blomsterplanter på overdrevet. Kalkoverdrev, som i Danmark næsten kun findes i Nordjylland, har en speciel plantevækst med mange arter, der enten har forkærlighed for en kalkrig jordbund eller særlig evne til at overleve i det specielle miljø. Ved Vokslev findes man blandt andet dunet vejbred, lav tidsel, vild hør, smalbladet klokke, knoldet mjødurt og vild gulerod. Mørk Kongelys er almindelig i kalkgraven uden for de græssede områder.

I åen finder man grødebuske af vandstjerne, vandranunkel og smalbladet mærke, der er levested for et rigt smådyrsliv og giver ideelle fiskeskjul. Der gødes og sprøjtes ikke på statens arealer.