Dyr og planter i Ulkerup og Annebjerg Skov

Dyr

I Ulkerup Skov kan du ligesom i Annebjerg Skov møde et bredt udsnit af de dyr, der lever i danske skove. Der er mange rådyr, og om nogle år vil der sikkert også være omstrejfende kronvildt. Krondyret er nemlig på vej frem og findes i dag på hele Sjælland.


Grævling. Foto: Volodymyr Byrdiak, Colourbox

Der er også ræve og grævlinger. Grævlingen er et socialt dyr. De lever flere familier sammen i store underjordiske grave. Man kan især se dem om aftenen, når de skal ud og finde føde. Måske når de er ude og lede efter spisekastanier i Annebjerg Skov. Og hvis man er opmærksom, kan man også se deres toiletter – små udgravede huller i jorden.

Læs mere om grævlingen

På overdrevet

Genetableringen af de mange små søer og vandhuller på Ulkerup Overdrev og i skovene har beriget fuglelivet. Her kan du bl.a. se vibe, gråand, troldand, blishøne og grønbenet rørhøne. Af andre arter kan nævnes svaleklire, gravand, rødben og fiskehejre.

Mød ravnen

Fuglelivet er rigt. Du kan finde de fleste af de fugle, der normalt ses i danske skove. Du kan blandt andet møde den store flagspætte, som er en af vore mest karakteristiske fugle med sin flot spraglede fjerdragt i sort, hvidt og rødt. Hannen har en rød plet i nakken, mens ungfugle har rød isse. På stille forårsdage kan du også tydeligt høre, når den trommer for at markere sit territorium.

Du kan også høre gøgen kukke, og den er let at se i maj og juni, når den flyver fra træ til træ ude på Ulkerup Overdrev. Ravne er der også i Ulkerup Skov. Ravnen er vores største kragefugl. Den er sort og nogenlunde på størrelse med en musvåge. Stemmen er karakteristisk med et dybt, groft rårk, som man kan høre på lang afstand. Ravnen spiller en central rolle i den nordiske mytologi som Odins to spejdere Hugin og Munin.

Læs mere om ravnen

Af rovfugle kan du bl.a. finde musvåge, duehøg og af og til rød glente. Det sker også, at både fiskeørn og havørn lægger vejen forbi.

Se flere observationer på dofbasen.dk

Søer fulde af liv

Søerne i skoven og på overdrevet er fulde af liv. Salamandersøen ved den nedlagte landsby er god for sit navn. Den vrimler med salamandre – både stor og lille vandsalamander om foråret. Desuden er der mange snoge.

De mange vådområder tiltrækker mange insekter. Fx er der er mange guldsmede og sommerfugle. Du kan fx se kejserkåbe, skovrandøje, admiral og hvid admiral. Af guldsmede kan bl.a. nævnes stor kejserguldsmed, blå libel og blodrød hedelibel.

Planter

Bøgen er det mest fremtrædende træ i Ulkerup og Annebjerg Skov, og selv om der er en del granbevoksninger med fx rødgran, douglasgran og nobilisgran, er det først og fremmest løvtræer, der karakteriserer skoven


Teglværksegen. Foto: Tobias Markussen

Nogle af træerne er tilmed meget gamle. Det ældste træ er Teglværksegen, der er op mod 500 år gammelt og stadig står flot med sin imponerende stamme på 4,5 meter i omkreds i brysthøjde. Den var ellers lige ved at ende sine dage som stævn i grønlandsskibet G.C. Amdrup, der forliste i Skagerrak.

Danske bøgetræer

Dertil kommer et par bevoksninger med over 200 år gamle odsherredske bøgetræer. Da man såede og plantede skov i begyndelsen af 1800-tallet var det ofte frø importeret fra Tyskland, som man anvendte. Men i Ulkerup stammer de gamle bøge så vidt vides fra lokale frø. Så det er formodentlig fortidens skove, der er ophav til de mægtige træer, der i dag er fredede.

I dag går man mere og mere over til naturnær skovdrift. Det betyder, at skoven får lov til at så sig selv. På den måde får den et mere naturligt og vildt udseende. Man lader også dele af skoven stå urørt, og træer får lov til at dø og falde sammen af sig selv, for på den måde at tiltrække dyr og planter.

Ved den gamle Ulkerup landsby er der plantet nye unge egetræer. Tanken er at vise, hvordan landsbyen så ud, før den blev nedlagt i 1782.

Salamandersøen. Foto: Tobias Markussen

Orkideer og ”tandbørstegræs”

Ved landsbyen – nærmere bestemt ved Ulkerup-sjælene – ser man i juli og august en stor bestand af orkideen skovhullæbe.

Læs mere om Skov-hullæbe

Og det er ikke de eneste orkideer, der findes i skoven. Du kan både finde ægbladet fliglæbe, rederod og skovgøgelilje.

I skovbunden er der masser af steffensurt, og på fugtig jord i skoven kan du finde skavgræs. Det er en padderok, der bliver op til 90 cm høj og blomstrer fra juni til oktober. De stive stængler har et stort indhold af kisel, og tidligere blev de brugt som slibemiddel af tinsmede. Det siges også, at man i en snæver vending kan bruge skavgræs som tandbørste.

Sjælden snylterod

Du kan også være heldig at finde snylterod i skovbunden. Snylterod er en saftig gullig hvid rådplante, der lever af døde plante- og dyrearter. De klokkeformede blomster dufter af vanilje og sidder i små nikkende klaser. Snylterod er en sjældenhed i Danmark.

Ulkerup Overdrev er på vej til at blive en biotop, der tiltrækker mange specielle og sjældne planter. Overdrev er typisk næringsfattige, bevokset med græs og urter på tør bund. Ved at mindske indholdet af næringsstoffer giver man sjældne og langsomt voksende planter en større chance for at vinde frem. Det gælder bl.a. arter som nikkende kobjælde, bredbladet timian og knoldranunkel. Med tiden vil Ulkerup Overdrev udvikle sig til et klassisk overdrev med enge på de lavtliggende arealer.