Historie - Ulkerup og Annebjerg Skov

Geologi

Under den sidste istid pressede tunger af is en række af buede randmoræner op foran sig. De kaldes Odsherredsbuerne og er med til at give Odsherred sin karakteristiske natur.

I stenalderen overskyllede havet en del af området, og Odsherred bestod da af en række øer, der blev forbundet ved senere landhævninger.

Man ved, at der har boet mennesker i Odsherred lige siden stenalderen. Fra hele Odsherred har man registreret op mod 1000 gravhøje, og i Annebjerg Skov har man fundet rester fra tidlige bopladser. I Ulkerup Skov findes en fin stendysse fra bondestenalderen, og i Annebjerg Skov er der fundet mange såkaldte skåltegn – enkle helleristninger – som menes at datere sig tilbage til bronzealderen.

Kongens fæstebønder

Ulkerup stammer sandsynligvis fra 1300-tallet. Bebyggelsen nævnes første gang i Roskilde-bispens Jordebog fra 1370, og det er den skovlandsby, som man siden har fundet og kan se fundamenterne af inde i Ulkerup Skov. På det tidspunkt tilhørte en af gårdene Roskilde-bispen. Resten var kongens. Efter reformationen i 1536 blev hele Odsherred et kongeligt len. Svenskekrigen i 1650erne var hård for de små landsbyer. Flere blev brændt af – bl.a. Ulkerup.

Men bønderne, der altså var fæstebønder under kongen, klarede sig – omend knapt. De levede af deres kvæg, som fandt føde i skoven og græssede på det nærliggende Overdrev.

Kongen blev betalt med smør, og selv om livet var hårdt, gik det, lige indtil kvægpesten gjorde sit indtog i Danmark i midten af 1700-tallet. Ulkerup blev ramt, bønderne kom i gæld til kongen, og deres huse forfaldt. I 1770erne begyndte de første at forlade byen, og i 1782 besluttede kongen at nedlægge Ulkerup.

Riget fattes træ

På det tidspunkt var træ en stor mangelvare. Kun op mod fire procent af landet var dækket af skov mod ca. 14 procent i dag. Det var derfor magtpåliggende at forbedre skovdriften og plante ny skov. Man adskilte skovbrug og landbrug og hindrede bønderne i at lade deres dyr søge føde i skoven. Skoven blev hegnet af, og landsbyen nedlagt.
Ulkerups beboere fik erstatning. Nogle i form af nye gårde. Andre fik et pengebeløb samt lov til at hugge tømmer til nye huse. De fleste blev husmænd og flyttede til det, der i dag hedder Strandhusene ud mod Isefjorden.

Stormen afslørede landsbyen

Herefter overtog skoven den gamle landsby. Og først da en storm i 1981 væltede mange af de gamle grantræer, blev man igen opmærksom på den tidligere landsby og fundamenterne fra de gamle gårde. Man besluttede at frilægge det fire hektar store område og bevare det som et minde om en af de mange skovlandsbyer, der har været i Danmark.

Annebjerg Skov opstår

Nogenlunde samtidig med, at Ulkerup forsvandt, blev en del af de tidligere landsbyer Ubberup og Hundstrups jorder sammen med en del af Skaverups jorder inddraget til skov. Projektet var afsluttet i 1804, og dermed var Annebjerg Skov hegnet ind mod kreaturer med det stendige, der endnu i dag omkranser skoven.

Navnet Annebjerg eller Anneberg stammer helt tilbage til 1660erne, da købmand Henrik Müller lod opføre en mindre hovedgård, som fik navnet Anneberggård. Gården var tiltænkt datteren Anne Catharina, deraf navnet.

Overdrevet genskabes

I mange år var der også planer om at plante skov på det gamle overdrev og de marker, der lå mellem Ulkerup og Annebjerg Skov. Men planerne blev ikke realiseret på grund af lokal modstand. I stedet blev det i slutningen af 1980erne besluttet at genskabe det gamle Ulkerup Overdrev.

Overdrevet består i dag af de 22,5 hektar som hørte til skovridergården Mantzhøj, 15 hektar tilhørte gården Enkesædet, som staten købte i 1979, og 9,1 hektar tilhørte Ulkerupgård, som staten erhvervede i 1990. I dag afgræsses det idylliske landskab, hvor otte søer og vandhuller blev genskabt på ganske kort tid. Overdrevet må hverken gødes eller sprøjtes, og disse forhold er med til at skabe ideelle forhold for såvel dyr som planter.

Naturnær skovdrift

Genskabelsen af Ulkerup Overdrev er en del af Naturstyrelsens ønske om at fremme naturnær drift. For selv om produktionen af træ stadig er en vigtig del af skovdriften, så bliver hensynet til dyr og planter stadig vigtigere samtidig med, at skovene skal være åbne for alle og byde på såvel seværdigheder som spændende aktiviteter.

Den naturnære skovdrift går bl.a. ud på at genskabe skovens våde områder – søer, vandhuller og moser – og åbne skoven med fx flere skovenge. Der satses på hjemmehørende træarter, og flere gamle træer får lov til at stå, til de dør en naturlig død.

Skoven får også lov til at så sig selv – dvs. nye træer spirer frem fra nedfaldne frø. Visse områder får lov til at stå helt urørt, uden at der bliver fældet. Alt i alt vil det betyde, at skove som Ulkerup og Annebjerg bliver mere vilde og naturlige, og med tiden vil der blive mulighed for at opleve nogle af de dyr og planter, der er forsvundet fra skovene i dag.

GeoPark Odsherred

Odsherred er på grund af sin spændende geologiske arv og sin smukke natur Danmarks første Geopark udpeget af UNESCO. En geopark er et nyt begreb. Det er en slags regional nationalpark, hvortil der knyttes en bæredygtig udviklingsstrategi, der involverer lokalsamfundet. Formålet er at formidle viden om og beskytte egnens særlige geologiske naturværdier. Et af områderne af særlige interesse i GeoPark Odsherred er den nedlagte Ulkerup Landsby.

Om navnet Ulkerup

Ulkerup, opr. Wlkethorp eller Ulkethorp. Endelsen thorp betød en udflytterbebyggelse og er dannet i vikingetiden eller middelalderen. Ulke- kommer af mandsnavnet Ulki.

Tidslinje

Ca. 15.000 f.v.t.

Tunger af is pressede sig ind over Odsherred fra øst under den sidste istid og formede de såkaldte Odsherredbuer, der karakteriserer landskabet i dag.

Ca. 4.000-1.800 f.v.t.

Der har boet mennesker i Odsherred lige siden stenalderen. I Ulkerup Skov findes en stendysse fra bondestenalderen.

Ca. 1.800-500 f.v.t

I Annebjerg Skov findes mange skåltegn - en slags helleristninger - som man mener stammer fra bronzealderen.

1370

Ulkerup nævnes første gang i Roskilde-bispens jordebog.

1536

Efter reformationen bliver hele Odsherred et kongeligt len.

1650'erne

Svenskekrigene er hårde ved de små landsbyer. Ulkerup bliver brændt af.

1745-52

Kvægpesten kommer til Danmark og rammer bønderne i Ulkerup hårdt.

1782

Kongen beslutter at nedlægge Ulkerup. Bønderne kompenseres, og de fleste bliver husmænd i Strandhusene ud til Isefjorden.

1829-31

Den ny skovridergård "Mantzhøj" opføres. Gården er navngivet efter Johan Henrik Mantzius, der var skovrider i 1782.

1981

En storm vælter og knækker mange gamle grantræer

1990

Staten køber Ulkerupgård og med tidligere køb af jord i området genskabes Ulkerup Overdrev.