Aabybro-Biersted skovrejsning

Aabybro-Biersted skovrejsning

Projekttype Skovrejsningsprojekt
Periode  2019 - 2029
Samarbejdspartnere

Jammerbugt kommune,

Aabybro Vand A.m.b.a.

Naturstyrelsen

Økonomi 37,8 mio. kroner

             

Nu etablerer Naturstyrelsen ny fredsskov ved Aabybro-Biersted

I 2019 indgik Jammerbugt Kommune, Aabybro Vand og Naturstyrelsen Vendsyssel en samarbejdsaftale om at fremtidssikre rent drikkevand gennem skovrejsning.

Formålet er at sikre grundvandsbeskyttelsen til Aabybro Vand.

Herved sikres det, at der også i fremtiden kan indvindes ikke forurenet grundvand til drikkevand. Ud over rent drikkevand bidrager skovrejsning til samfundet ved at give gode muligheder for gåture og oplevelser, ved at give bedre forhold for naturen og ved at afhjælpe klimaproblemer.

 

 

Projektbeskrivelse

Projektområdet strækker sig fra Aabybros nordøstlige bygrænse i vest til Biersted Kirke i øst, og omfatter arealer i indvindingsoplandet til Aabybro Vand`s kildepladser nord for Biersted og nordøst for Aabybro. Om muligt skabes et arealmæssigt sammenhængende skovområde. Areale, som erhverves i projektområdet tilplantes eller udlægges til lysåben natur, så de følger skovlovens regler for fredsskove.

Nyheder

Seneste nyt

Tilplantning 2022

I løbet af foråret 2022 er 1. etape af tilplantningen i projektet blevet gennemført. I denne omgang blev det til i alt ca. 77.000 planter af forskellige arter fordelt på ca. 18ha på hhv. Biersted Bakkeø og ved Aabyskoven nær Aabybro. 

De forskellige bevoksninger består af skovbryn med mange hjemmehørende danske træ- og buskearter, samt større bevoksninger med enten bøg eller eg som hovedtræart. 

Bevoksningerne er lige efter plantning blevet hegnet, for at give de nye træer og buske en god start uden for meget modstand fra vildtet. 

Næste etape af tilplantningen forventes at igangsættes i foråret 2023.  

 

 

Markvandring på Biersted Bakke

Markvandring på Biersted Bakkeø

Tirsdag d. 13. juli 2021 var der i det flotteste vejr markvandring med præsentation af første udkast til en principskitse for skovrejsningen. Der var fokus på arealerne på Biersted Bakkeø og moselodderne nord herfor. De ca. 35 fremmødte gik med en tur rundt og så arealerne, som for nuværende helt overvejende er store intensivt dyrkede marker med gamle læhegn af tjørn, røn, pil, sitkagran mm. 

Undervejs blev planerne præsenteret af Naturstyrelsen og Aabybro Vand og der var mulighed for at have en dialog om baggrunden for forslagene og mulighed for at komme med bekymringer, ændringsforslag, opbakning osv.

Deltagernes indspil bliver medtaget i de planer der realiseres. 

 

 

 

 

 

Projektet gennemføres ved, at Naturstyrelsen erhverver arealer inden for projektområdet og indretter og driver disse som fredskovspligtige arealer.

I alt budgetteres opkøb og etablering af de nye skovrejsningsarealer at komme til at koste 37,8 mio. kr. over de kommende år, heraf 30 mio. kr. til erhvervelse af arealer.

Kommunen og Aabybro Vand A.m.b.a. medfinansierer projektet med, hvad der sammenlagt svarer til 60 % af udgifterne til arealerhvervelser.

Opkøb til skovrejsning sker gennem frivillige aftaler med lodsejere om køb af deres jord, parceller af deres jord eller evt. hele ejendommen. Der er indtil nu opkøbt lige omkring 106 ha. Enkelte af de erhvervede arealer kan tænkes at indgå i fremtidige magelæg eller de kan frasælges for at erhverve arealer mere attraktive for skovrejsningsprojektet. Samarbejdsparterne er enige om, at der kan erhverves arealer udenfor den nuværende projektafgrænsning mhp. at sikre opfyldelse af formålene med samarbejdsprojektet, herunder at sikre sammenhæng mellem offentlige skov- og naturområder.

 Naturstyrelsen gennemfører for øjeblikket en forundersøgelse/kortlægning af de erhvervede arealer, som skal afdække arealets potentiale og bindinger. I kortlægningen inddrages fysiske forhold som jordbund, hydrologiske forhold, landskabet; ligesom de planlægningsmæssige forhold og juridiske bindinger skal afdækkes. Endeligt er det helt essentielt at få afdækket ønsker og behov hos lokalsamfundet og områdets fremtidige brugere.

I 2019 indgik Jammerbugt Kommune, Aabybro Vand og Naturstyrelsen Vendsyssel en samarbejdsaftale om at fremtidssikre rent drikkevand gennem skovrejsning.

Formålet er således at øge grundvandsbeskyttelsen i indsatsområdet Aabybro i indvindingsoplandet til Aabybro Vand — Kærvejværket og Vildmoseværket, ved at etablere fredskov.

Herved sikres det, at der også i fremtiden kan indvindes ikke forurenet grundvand til drikkevand. Ud over rent drikkevand bidrager skovrejsning til samfundet ved at give gode muligheder for gåture og oplevelser, ved at give bedre forhold for naturen og ved at afhjælpe klimaproblemer

Tilplantning af 1. etape gennemført. 

ca. 77.000 planter på ca. 18ha. 

2. etape af tilplaning igangsættet i foråret

Arealerhvervelser i skovrejsningsprojektet Aabybro-Biersted

Opkøb til skovrejsning sker gennem frivillige aftaler med lodsejere om køb af deres jord, parceller af deres jord eller evt. hele ejendommen. Der er indtil nu opkøbt lige omkring 106 ha. Enkelte af de erhvervede arealer kan tænkes at indgå i fremtidige magelæg eller de kan frasælges for at erhverve arealer mere attraktive for skovrejsningsprojektet. Samarbejdsparterne er enige om, at der kan erhverves arealer udenfor den nuværende projektafgrænsning mhp. at sikre opfyldelse af formålene med samarbejdsprojektet, herunder at sikre sammenhæng mellem offentlige skov- og naturområder.

Dokumentarkiv

Kontaktpersoner

Christina Kjærby

Forstfuldmægtig
Naturstyrelsen Vendsyssel