As Vig lavbundsprojekt - Forundersøgelse

Naturstyrelsen Trekantsområdet får i perioden marts 2016 til marts 2018 udarbejdet en teknisk og ejedomsmæssig forundersøgelse, som skal kortlægge muligheden for, at etablere et lavbundsprojekt ved As Vig med midler fra EU’s Landdistriktsprogram.

Projekttype

Lavbundsprojekt under EU’s Landdistriktsprogram

Periode Marts 2016 til oktober 2018
Projektareal 188,75 ha
Samarbejdspartnere Hedensted kommune
Økonomi 547.050,00kr. til forundersøgelse

 

Projektbeskrivelse

Projektets overordnede formål er en reduktion af udledning af drivhusgasser fra kulstofrige lavbundsjorder ved ophør af dyrkning og sløjfning af dræn og grøfter, hvorefter vil der være naturlige hydrauliske forhold i projektområdet. De iltfattige forhold betyder, at nedbrydningen af jordbundens indhold af tørv forhindres eller forsinkes og der dermed frigives mindre eller ingen CO2. Projektets bidrager til at fremme naturens kvalitet, sammenhæng og robusthed, ved at understøtte og forbedre §3-områder i og omkring projektområdet.

Forundersøgelsen skal klarlægge, hvor stor reduktionen af t CO2-ækv. pr/ha/år vil være, hvis der bliver gennemført et lavbundsprojekt samt, hvilke anlægsarbejder skal udføres for at opnå den størst mulige reduktion af CO2 uden påvirkning af arealer udenfor projektområdet. Det forventes at reduktionen vil ligge imellem 13-27 t CO2-ækv. pr/ha/år. Arealet er ikke udpeget efter lavbundskortet (Tørv2010), og der skal derfor indsamles jordprøver til analyse for kulstofindhold i hele området. Ud fra jordartskort og samtaler med lodsejerne, er der mindst 75% af arealet, som indeholder mindst 12% organisk kulstof.

Projektforløb

-          Den tekniske forundersøgelse blev afsluttet i september

         I januar blev der søgt om tilskud til en forundersøgelse, som skulle belyse mulighederne for et lavbundsprojekt ved As Vig.

-          I midten af marts kom der tilsagn om tilskud til forundersøgelsen fra NaturErhvervstyrelsen.

-          I august startede arbejdet med forundersøgelsen.

 

-          I midten af december blev forundersøgelsen sendt i udbud.

 

Kort over projektområdet

Oversigtskort over projektarealer ved As Vig

Kontakt

Naturstyrelsen Trekantsområdet