Lavbundsprojekter

Et lavbundsprojekt handler om at tage kulstofholdige landbrugsjorder ud af drift og hæve vandstanden på arealerne for at reducere udledningen af CO2 og andre klimagasser.

Både kommuner og Naturstyrelsen etablerer lavbundsprojekter, og denne indsats blev påbegyndt i 2014. Lavbundsprojekter etableres først og fremmest for at tilbageholde CO2. Det er en drivhusgas, Danmark er forpligtet til at reducere udledningen af. Projekterne etableres på tørvejorder, som har et højt indhold af kulstof. På disse jorder betyder dræning og dyrkning, at tørven kommer i kontakt med luftens ilt, som omdanner tørvelaget til kuldioxid. Man siger, at tørven ”brænder af” og jorden ”sætter sig”, hvilket typisk sker med 0,5-2 cm om året. I projekterne hæves vandstanden, således at tørven vandmættes og dermed fastholdes det kulstof, der er indlejret i jorden. Arealmæssigt omfatter lavbundsprojekterne små projekter på 5 ha til projekter på mere end 200 hektar, og involverer ofte 20-60 forskellige lodsejere. Naturstyrelsen har indtil videre arbejdet med ca. 20 områder, der forventes realiserede eller ér realiserede. Projekterne finansieres af både statslige og EU-midler.