Aarø Lavbundsprojekt - Forundersøgelse

Naturstyrelsen Sønderjylland får i perioden maj 2017 til maj 2019 udarbejdet en teknisk og ejedomsmæssig forundersøgelse, som skal kortlægge muligheden for, at etablere et lavbundsprojekt på Aarø med midler fra EU’s Landdistriktsprogram.

Projektbeskrivelse

Projektets overordnede formål er en reduktion af udledning af drivhusgasser fra kulstofrige lavbundsjorder ved ophør af dyrkning og sløjfning af dræn og grøfter, hvorefter der vil være naturlige hydrauliske forhold i projektområdet. De iltfattige forhold betyder, at nedbrydningen af tørv forhindres eller forsinkes, hvormed der frigives mindre eller ingen CO2. Projektet bidrager til at fremme naturens kvalitet, sammenhæng og robusthed, ved at understøtte og forbedre § 3-områder omkring projektområdet.

Forundersøgelsen skal klarlægge, hvor stor reduktionen af ton CO2-ækvivalenter pr/ha/år vil være, hvis der bliver gennemført et lavbundsprojekt samt, hvilke anlægsarbejder der skal udføres for at opnå den størst mulige reduktion af CO2 uden påvirkning af arealer udenfor projektområdet. Det forventes at reduktionen vil ligge imellem 13-27 ton CO2-ækvivalenter pr/ha/år. På arealer, der ikke er udpeget efter lavbundskortet (Tørv2010), skal der indsamles jordprøver for at analysere kulstofindhold. I hele området skal der indsamles prøver til vurdering af, om der er risiko for udledning af fosfor til havmiljøet. Ud fra jordartskort og samtaler med lodsejerne, er der mindst 75 % af arealet, som indeholder mindst 12 % organisk kulstof.

Fakta

Projekttype: Lavbundsprojekt under EU’s Landdistriktsprogram
Periode: Fra maj 2017 til maj 2019
Projektareal: 195 ha.
Samarbejdspartnere: Haderslev Kommune
Økonomi: 470.680,00 kr. til forundersøgelse

Projektforløb

Kort over projektområdet

Kontakt

Bo Mammen Kruse
Projektleder
Naturstyrelsen Sønderjylland
mail: bomak@nst.dk
tlf.: +45 23 43 50 76

 

Marc Hammer Holck
Projektleder
Naturstyrelsen Trekantsområdet
mail: mhhol@nst.dk
tlf.: +45 21 66 25 28

Simon Bo Sørensen
Projektleder
Naturstyrelsen Trekantsområdet
mail: simbs@nst.dk

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Du kan læse mere om Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne her.